Konkurs „20 lat wspierania marzeń, 20 lat ułatwiania codzienności” już wystartował!

Konkurs „20 lat wspierania marzeń, 20 lat ułatwiania codzienności” już wystartował!

W związku z naszym jubileuszem – 20 lat istnienia PrzekazyPieniezne.com – chcielibyśmy podziękować Wam za lata wspólnej podróży, zaufanie i wsparcie, które nam okazaliście.

Dla uczczenia tej okazji, przygotowaliśmy konkurs, w którym to Wy, nasi klienci, możecie zabłysnąć swoją kreatywnością i podzielić się swoimi historiami.

Zachęcamy Was więc do wzięcia udziału w naszym konkursie!

Opowiedzcie nam, jak korzystanie z usług PrzekazyPieniezne.com wpłynęło na Wasze życie, jak pomogło spełnić marzenia lub ułatwiło codzienność. Niech Wasze historie staną się inspiracją dla innych! 

Aby wziąć udział, wystarczy wysłać nam krótki tekst lub hasło opisujące Wasze doświadczenia na adres konkurs@przekazypieniezne.com lub zamieścić je jako komentarz pod postami konkursowymi na naszych profilach w Social Mediach: FB: SamiSwoiPrzekazyPieniezne, Instagram: sami_swoi_przekazy_pieniezne. Pamiętajcie, że każdy uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie! 

Nie czekajcie! Udostępnijcie swoje historie z nami i zgarnijcie fantastyczne nagrody! 

Regulamin  Konkursu 

20 lat jesteśmy z Wami każdego dnia. 20 lat wspieramy Wasze marzenia 

I Postanowienia ogólne: 

 1. Organizator Konkursu: Konkurs „20 lat wspierania marzeń, 20 lat ułatwiania codzienności” (dalej zwany „Konkursem”) jest organizowany przez firmę PrzekazyPieniezne.com/ One Money Mail Ltd (dalej zwana „Organizatorem”), z siedzibą przy 60 The Mall Ealing Brodway, W5 3TA, London, UK. 
 1. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sponsorowany, organizowany czy powiązany z serwisem Facebook, Instagram. Serwis Facebook, serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs, a wszelkie pytania, komentarze i reklamacje powinny być kierowane do Organizatora, a nie do ww. portali. Organizator zobowiązuje się do zwolnienia ww. portali z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciw portalowi Instagram, portalowi Facebook roszczenie związane z niniejszym Konkursem. 
 1. Warunki uczestnictwa w Konkursie są określone wyłącznie przez niniejszy Regulamin. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie  przy 60 The Mall Ealing Brodway, W5 3TA, London, UK, na fanpage’u https://www.instagram.com/sami_swoi_przekazy_pieniezne/ oraz https://www.facebook.com/SamiSwoiPrzekazyPieniezne 

II Cele Konkursu:  

 1. Celem Konkursu jest zachęcenie klientów do opisania historii związanych z korzystaniem z usług PrzekazyPieniezne.com oraz uczczenie 20-lecia istnienia firmy. 

III Warunki uczestnictwa:  

 1. Uczestnikiem Konkursu może być tylko osoba fizyczna. Konkurs jest otwarty dla wszystkich aktywnych użytkowników usług firmy PrzekazyPieniezne.com, którzy ukończyli 18 lat i posiadają pelną zdolność do czynności prawnych.  
 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 
 1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się : wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonka, osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 
 1. Obowiązkiem każdego Uczestnika biorącego udział w Konkursie jest zobowiązanie do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również Regulaminu Facebook, Regulaminu Instagram. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, którego działania są sprzeczne z prawem, Regulaminem Konkursu oraz Regulaminami Facebook i Instagram. 
 1. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, że: 
 • Jest osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, 
 • Zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystepuje do Konkursu, 
 • Wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią procedury odbioru nagrody I w pełni ją akceptuje, 
 • Zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka, Instagrama, 
 • Wyraził zgodę na przetwarzanie swoich Danych osobowych dla celow związanych z uczestnictwem w Konkursie, 
 • Jest świadomy, że portal Facebook, portal Instagram jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za Konkurs. 

IV Okres trwania Konkursu:  

 1. Konkurs rozpoczyna się 14 marca 2024 roku o godzinie 00:01 i kończy 30 marca 2024 roku o godzinie 23:59. 

V Zasady Konkursu:  

 1. Uczestnik Konkursu może wziąć udział, wysyłając krótki tekst lub hasło opisujące, w jaki sposób korzystanie z PrzekazyPieniezne.com ułatwiło mu życie na emigracji, na dedykowany adres e-mail: konkurs@przekazypieniezne.com  lub jako komentarz pod postami konkursowymi  w Social Mediach: FB: SamiSwoiPrzekazyPieniezne, Instagram: sami_swoi_przekazy_pieniezne w  okresie trwania Konkursu. 
 1. Tekst lub hasło powinno być oryginalne, kreatywne i nie naruszać praw autorskich. Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie.  
 1. Tekst lub hasło nie może naruszać godności osób, zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość, obrażać przekonań politycznych lub religijnych, sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska, naruszać dóbr osobistych innych osób. 
 1. Tekst lub hasło może być napisane w języku polskim lub angielskim.  
 1. Tematyka oraz przedstawienie tekstu lub hasła jest dowolna, musi zawierać w sobie elementy pozwalające na jednoznaczne powiązanie go z tematem Konkursu. 
 1. Każde kolejne zgłoszenie tego samego Uczestnika nie będzie brane pod uwagę i nie będzie uczestniczyło w Konkursie. 
 1. Po zakończeniu okresu trwania Konkursu, Komisja Konkursowa wybierze trzy zwycięskie zgłoszenia spośród wszystkich nadesłanych oraz 3 wyróżnienia, komisja zastrzega sobie możliwość przyznania większej ilości wyróżnień. 
 1. Komisja Konkursowa będzie kierować się takimi kryteriami jak pomysł, oryginalność, jakość, zgodność z tematem i celem Konkursu. 
 1. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Organizatora. 
 1. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i niepodważalna. 
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub przerwania Konkursu: 
 • gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa, 
 • gdy żadna praca konkursowa nie spełni warunków niniejszego Regulaminu. 
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności: 
 • za jakiekolwiek zakłócenie w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek, platform Facebook, Instagram,  
 • szkody jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Uczestników w związku z interakcjami z serwisami Facebook, Instagram,  
 • sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w serwisie Facebook, Instagram powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Uczestników na tych serwerach,  
 • naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.  
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są niezgodne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności:  
 • Uczestników, którzy zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem,  
 • Uczestników, którzy ingerują w procedurę Konkursu.  

VI Nagrody:  

 1. Autorzy trzech zwycięskich zgłoszeń otrzymają zestaw gadżetów podróżnych, autorzy prac wyróżnionych otrzymają zestawy upominków firmowych. 
 1. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani inne produkty. 

VII Informacja o wynikach: 

 1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 15 maja 2024 roku na blogu https://www.przekazypieniezne.com/blog, firmy PrzekazyPieniezne.com oraz na profilach mediów społecznościowych. 
 1. Zwycięzcy zostaną dodatkowo powiadomieni drogą mailową  (w przypadku zgłoszenia mailowego) lub w wiadomości prywatnej w przypadku zgłoszenia za pośrednictwem wiadomosci prywatnej w Social Mediach. 

VIII Postępowanie reklamacyjne: 

 1. Wszelkie reklamacje mogą być składane jedynie przez Uczestników Konkursu i mogą dotyczyć wyłącznie ich przebiegu. 
 1. Reklamacje nalezy zgłaszać w formie pisemnej na adres Organizatora.
 1. Wszelkie reklamcje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzmania reklamacji w formie okreslonej Regulaminem, 
 1. Reklamcacje rozpatruje Organizator Konkursu. Decyzje Organizatora rozstrzygające reklamacje są ostateczne i wiążące. 

IX Wykorzystanie prac konkursowych 

 1. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace (dalej: Utwór) będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej Uczestników. Uczestnik oświadcza i zapewnia, że w chwili przeniesienia na Organizatora autorskich praw majątkowych, wykonany i dostarczony Utwór będzie wolny od wad fizycznych i prawnych, jak i że Uczestnikowi służyć będą wyłączne majątkowe prawa autorskie do wykonanych elementów Utworu w zakresie koniecznym do przeniesienia tych praw na Organizatora oraz, że prawa te nie będą w żaden sposób ograniczone ani obciążone, w szczególności osobie trzeciej nie będą przysługiwać jakiekolwiek prawa do Utworu. Nadto Uczestnik oświadcza, że rozporządzenie Utworem jak i korzystanie z niego przez Organizatora nie będzie naruszać żadnych praw własności przemysłowej i intelektualnej osób trzecich, w szczególności: praw patentowych, praw autorskich i praw do znaków towarowych, które nie naruszają praw osób trzecich oraz wolne są od wad prawnych.  
 1. Organizator, z chwilą wytypowania zwycięzców/zwycięzcy bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe i zależne do pracy konkursowej stworzonej przez Uczestnika na następujących polach eksploatacji:  

-w zakresie utrwalenia i zwielokrotniania–wytwarzanie egzemplarzy utworu w dowolnej możliwej technicznie formie oraz zwielokrotnienie dowolną techniką w dowolnej ilości egzemplarzy, w tym w szczególności techniką cyfrową, drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, 

- wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu,  

– wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów pracy konkursowej dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w pkt 1) powyżej, także w połączeniu z innymi utworami oraz wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,  

-wprowadzenie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, Internetu, oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych, w szczególności na stronie www.facebook.com/SamiSwoiPrzekazyPieniezne oraz www.instagram.com/sami_swoi_przekazy_pieniezne/

– rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet, w radiu, telewizji,.  

 1. Organizator nabywa również prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do pracy konkursowej, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 2. powyżej.  
 1. Uczestnik, o którym mowa w punkcie 2 wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora lub na jego zlecenie wszelkich zmian, przeróbek, aktualizacji, uzupełnień i innych modyfikacji Utworu. Uczestnik przenosi na Organizatora autorskie prawa zależne do Utworu, tj. udziela zezwolenia na wykonywanie i rozporządzanie opracowaniami Utworu na polach eksploatacji wskazanych powyżej.  
 1. Uczestnik zobowiązuje się do niezgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatora Konkursu z tytułu wykorzystania przez niego nadesłanej pracy konkursowej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.  
 1. Poprzez przesłanie pracy konkursowej, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:  

-jest autorem zgłoszonej pracy konkursowej i w związku z tym posiada do niej wszelkie prawa autorskie oraz prawa pokrewne, a prawa te nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone prawami osób trzecich.  

-praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich i w związku z tym żadne osoby trzecie nie wystąpią przeciwko Organizatorami w związku z korzystaniem z Organizatora z pracy konkursowej.  

-zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z korzystaniem przez Organizatora z pracy konkursowej w zakresie określonym w Regulaminie, wynikłych ze złożenia przez Uczestnika nieprawdziwych oświadczeń, a także do naprawienia szkody powstałej z tego tytułu.  

– Nadesłanie Pracy konkursowej, w której utrwalono wizerunek osób trzecich jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, bądź jego przedstawiciela ustawowego, iż posiada on zgodę tych osób do wykorzystania tego wizerunku, jego publicznej prezentacji oraz udzielenia Organizatorowi zgody na korzystanie z wizerunku na zasadach określonych w Regulaminie.  

X Postanowienia końcowe: 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie, o ile nie narusza to praw uczestników Konkursu. 
 1.  Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem będą rozstrzygane przez Organizatora.  

3.  Niniejszy regulamin jest dostępny na blogu https://www.przekazypieniezne.com/blog PrzekazyPieniezne.com  

4. Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojej pracy konkursowej. 

5. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.   

 1. Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: konkurs@przekazypieniezne.com. Szczegóły dotyczące danych osobowych zostały opisane w Załączniku – Informacje dotyczące danych osobowych do niniejszego Regulaminu.  
 1. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu.  
 1. Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane przez Administratora Danych. Mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym na żądanie Administratora, w szczególności agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi IT, w celu realizacji cel Konkursu.  
 1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.  

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH 

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest 1 Money Mail Ltd osoby biorące udział w konkursie wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na opublikowanie informacji o zwycięzcach. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, ale konieczna na wzięcie udziału w konkursie.  

Fanpage https://www.facebook.com/SamiSwoiPrzekazyPieniezne/ jest dostępny w ramach serwisu Facebook oraz https://www.instagram.com/sami_swoi_przekazy_pieniezne/ serwisu Instagram, których dostawcą jest Facebook Inc. Zasady wykorzystania Pani/Pana danych osobowych w serwisie Facebook, Instagram i innych produktów oferowanych przez Meta Inc. Znajdzie Pan/Pani w Polityce prywatności serwisu Facebook dostępnej na stronie https://www.facebook.com/notes/368277171038154/   

Organizator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia i nazwiska w  następujących celach:  

 1. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, na podstawie Pani/Pana zgody w celu uczestnictwa w Konkursie  tj. w celu opublikowania prac konkursowych, danych zwycięzców, dostarczenia nagrody.  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem,  
 1. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych,  
 1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu,  
 1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celach archiwalnych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,  

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane przez Administratora Danych. Mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym na żądanie Administratora, w szczególności agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi IT, w celu realizacji celu Konkursu. Dane osobowe mogą być również ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia określonych w tej umowie usług na rzecz Administratora. Administrator wybrał starannie podmioty przetwarzające oraz podjął kroki w celu zapewnienia, aby dane osobowe współpracownika były odpowiednio chronione, a zakres przekazywanych danych był ograniczony.    

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania:  

 1. dane przetwarzane dla potrzeb Konkursu możemy przetwarzać do czasu, aż Pani/Pan zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub upłynie okres przedawnienia ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.  
 1. dane niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora – przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe,  

W związku z przetwarzaniem przez Organizatora  Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu:  

 1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;  
 1. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;  
 1. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;  
 1. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;  
 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;  
 1. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.  

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez organizatora  Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Pana/Pani dane mogą być przekazane do państw trzecich, gdyż siedziby podmiotów, z pomocy których Administrator korzysta, jak Google, Facebook, czy Microsoft, znajdują się poza obszarem EOG. Podmioty te przestrzegają jednak zasad programu Tarcza Prywatności UE-USA. Nadto informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, choć samo przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany.  

Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w Konkursie.  

   

Organizator: PrzekazyPieniezne.com 

Data: 13.03.2024

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *