Wakacje pełne nagród!

Wakacje pełne nagród!

I stało się! Wakacje czas zacząć. Teraz czekają nas 2 miesiące cudownej pogody, beztroskich chwil i wypoczynku. Chcemy towarzyszyć Tobie w tym wakacyjnym okresie dlatego mamy dla Ciebie coś… miłego 🙂

Do 1 września 2017 włącznie obniżamy cenę przekazu Standard na aplikacji mobilnej i w naszych 4 autoryzowanych placówkach na

£2.99

£0.59!

Dodatkowo mamy dla Ciebie 150 nagród do wygrania: paczki gadżetów lub darmowe przekazy!

Co zrobić, aby wygrać?

Wystarczy  wysłać promocyjny przekaz Standard za £0,59 poprzez aplikację mobilną Sami Swoi lub w autoryzowanej placówce Sami Swoi w czasie trwania akcji.

Ogłoszenie Zwycięzców podzielimy na dwie tury: 1 sierpnia i 4 września 2017.

Zainteresowany? Odwiedź autoryzowaną placówkę Sami Swoi lub pobierz naszą aplikację na swój system!

aplikacja Saami Swoi Android App store przelewy do Polski z UK 

Więcej szczegółów oraz adresy naszych oddziałów znajdziesz w Regulaminie konkursu.

Regulamin konkursu

§1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest One Money Mail Ltd T/As Sami Swoi z siedzibą w Londynie, 84 Uxbridge Road, W13 8RA, wpisana do rejestru Companies House pod numerem rejestracyjnym 5031907.
2. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu „Wysyłaj wakacyjne przekazy za £0,59 i wygrywaj nagrody!”.
3. Konkurs obejmuje działania w systemie Sami Swoi Przekazy Pieniężne.
4. Na potrzeby Konkursu przyjmuje się następujące definicje:
a) „Zadanie” – zadania Uczestnika opisane szczegółowo w §4;
b) „Konkurs” – akcja opisana w Regulaminie
c) „Laureaci” – wyłonieni w oparciu o postanowienia §4 Uczestnicy;
d) „Nagrody” – przedmioty opisane w ust. 2 §5
e) „Regulamin” – niniejszy dokument
f) „Uczestnik” – osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie, spełniająca wymagania wskazane w ust. 1 §3 Regulaminu.

§2. Czas trwania Konkursu
Konkurs trwa od dnia 29 czerwca 2017r. do dnia 1 września 2017r.

§3. Uczestnicy Konkursu
1. W Konkursie może wziąć udział Uczestnik będący osobą fizyczną, który:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
b) jest klientem Sami Swoi;
c) poprawnie wykona Zadanie konkursowe;
d) ten konkurs nie jest otwarty dla pracowników One Money Mail Ltd i pracowników 1MM Media Ltd oraz członków ich najbliższych rodzin.

2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
3. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Organizator oświadcza, że pełny Regulamin jest publicznie dostępny na jego blogu. Wzięcie udziału w Konkursie będzie równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu lub/i nie wydania Nagrody Uczestnikowi, który w związku z Konkursem naruszył przepisy niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§4. Zasady i harmonogram Konkursu
1. Zadaniem uczestnika jest wysłanie promocyjnego przekazu Standard za £0,59 poprzez aplikację mobilną Sami Swoi lub w autoryzowanej placówce Sami Swoi.
2. Promocyjny przekaz Standard za £0,59 należy wysłać w terminie od 29 czerwca 2017r. do 1 września 2017r. włącznie. Przekazy zlecone poza terminem określonym powyżej nie będą uwzględniane przez Organizatora.
3. Autoryzowane placówki Sami Swoi, w których można wykonać promocyjny przekaz Standard za £0,59 to:
a) Ealing – Londyn 60 The Mall, W5 3TA, telefon: 0 2070993852
Godziny otwarcia: PN-PT 10.00-20.00, SB 10.00-18.00, ND 10.00-16.00
b) Seven Sisters – Londyn 252 High Road, N15 4AJ, telefon: 0 2080994535
Godziny otwarcia: PN-PT 10.00-20.00, SB 10.00-17.00, ND 10.00-16.00
c) Stretham – Londyn 262 Stretham High Road, SW16 1HS, telefon: 0 2070997815
Godziny otwarcia: PN-PT 10.00-20.00, SB 10.00-17.00, ND 11.00-17.00
d) Luton 23 George Street, LU1 2AF, telefon: 0 1582227477
Godziny otwarcia: PN-CZ 09.00-18.00, PT 09.00-20.00, SB 09.00-18.00, ND 10.00-16.00
4. Jury wybierze zwycięzców i ogłosi wyniki w dwóch turach: 1 sierpnia i 4 września 2017 roku. Wyniki zostaną ogłoszone na blogu Sami Swoi oraz na www.facebook.com/SamiSwoiPrzekazyPieniezne. Zwycięzcy zostaną także powiadomieni telefonicznie.

§5.Laureaci i Nagrody.
1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwać Organizator.
2. Laureatami Konkursu będzie 150 Uczestników Konkursu. Każdy Laureat otrzyma jedną nagrodę w postaci paczki gadżetów lub vouchera na darmowy przekaz Standard w Sami Swoi. Vouchery będą ważne przez miesiąc.
3. Łącznie Organizator przyzna 50 voucherów na darmowe przekazy Standard oraz 100 paczek gadżetów Sami Swoi.
4. Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę, nawet, jeżeli zgłosi kilka przekazów.
5. W przypadku, gdy Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się z Laureatem Konkursu lub nie otrzyma od niego informacji niezbędnych do zapewnienia mu nagrody prawo Laureata Konkursu do otrzymania Nagrody wygasa. W takiej sytuacji nagroda zostanie wydana innemu Uczestnikowi.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont Laureatów Konkursu pod kątem zgodności postępowania Uczestników z zapisami niniejszego Regulaminu. Jeśli któryś ze Laureatów Konkursu zostanie zdyskwalifikowany przez Organizatora, wówczas traci on prawo do Nagrody.
9. Nagrody nie podlegają zamianie na nagrodę pieniężną lub rzeczową.

§6.Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu mogą być zgłaszane telefonicznie, e-mailowo lub pisemnie na adres siedziby Organizatora, w terminie do dnia 25 września 2017 roku, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacja będzie rozpatrywana według zasad określonych przez Organizatora w „Complaint Policy”, dostępnej na www.PrzekazyPieniezne.com.
2. Reklamacje złożone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
3. Decyzje dotyczące zgłoszonych reklamacji podejmowane są przez Organizatora.
4. Uczestnik zgłaszający reklamację informowany jest o wyniku postępowania reklamacyjnego pisemnie lub pocztą elektroniczną – według wyboru Organizatora.

§7. Dane Osobowe
1. Sami Swoi jest nazwą handlową firmy One Money Mail Ltd. Jeżeli bierzesz udział w konkursach, ofertach i promocjach, możemy używać Twoich danych dla celów administracyjnych, obsługi klienta i marketingu. W celu wypełnienia naszych zobowiązań wobec Ciebie możemy ujawnić Twoje dane podmiotom, które są własnością spółki zależnej One Money Mail Ltd, ale nie będzie w inny sposób dostarczać danych osobowych osobom trzecim dla celów marketingowych bez Twojej wyraźnej zgody. Możemy skontaktować się z Tobą e-mailem lub telefonicznie, aby poinformować o wszelkich innych usługach Sami Swoi lub promocjach, które mogą być skierowane do Ciebie. Masz prawo poprosić, że nie korzystać z danych osobowych w celach marketingowych. Jeśli chcesz to zrobić, proszę napisz do nas na office@1mm.eu . W celu uzyskania dalszych informacji na temat stosowania i ochrony danych osobowych, napisz do urzędnika Ochrony Danych, One Money Mail Ltd, 84 Uxbridge Road, London W13 8RA.

§8. Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest wyłącznym dokumentem określającym zasady Konkursu a wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne nieleżące po stronie Organizatora a mające wpływ na realizację Zadań.
3. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na blogu Organizatora.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *