SPEKTAKuLarny Dzień Mężczyzn w Sami Swoi!

SPEKTAKuLarny Dzień Mężczyzn w Sami Swoi!

Konkurs dla Panów! Do wygrania podwójne zaproszenie VIP na spektakl „Lunch o północy”! Co trzeba zrobić, żeby wygrać? Wystarczy wejść na naszego Facebooka i dokończyć konkursowe zdanie: Gdybym mógł być znanym mężczyzną przez jeden dzień byłbym…

Na Dzień Mężczyzn proponujemy równie spektakularną obniżkę przekazu Express na

£4,99 £2,99!

Konkurs i promocja rozpoczyna się w dniu 09.03.2017 o godzinie 10:00 czasu UK i trwa do dnia 10.03.2017 do godziny 21:00 czasu UK.

Więcej informacji na temat spektaklu TUTAJ

REGULAMIN KONKURSU „DZIEŃ MĘŻCZYZN”
1. Postanowienia ogólne
Organizatorem Konkursu „Spektakularny Dzień Mężczyzn” jest One Money Mail Ltd T/As Sami Swoi z siedzibą w Londynie, Exchange Plaza, 58 Uxbridge Road, W5 2ST, wpisana do rejestru Companies House pod numerem rejestracyjnym 5031907. Organizator jest podmiotem odpowiedzialnym bezpośrednio za realizację promocji.
2. Czas trwania Konkursu
Konkurs rozpoczyna się w dniu 09.03.2017 o godzinie 10:00 czasu UK i trwa do dnia 10.03.2017 do godziny 21:00 czasu UK.
3. Uczestnicy Konkursu
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i ukończyły 18 lat. Konkurs jest dostępny dla wszystkich klientów Sami Swoi oraz dla klientów zarejestrowanych w okresie trwania Konkursu.
Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Konkursu niniejszego Regulaminu w całości i zobowiązaniem się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również z oświadczeniem, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik oświadcza, iż przed przystąpieniem do udziału w Konkursie zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu lub/i nie wydania Nagrody, jeśli Uczestnik w związku z Konkursem naruszył przepisy niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisy prawa.
4. Zasady Konkursu
Konkurs skierowany jest do klientów indywidualnych, którzy w okresie trwania Konkursu wykonają dowolny przekaz do Polski w Punktach Kasowych Sami Swoi, na stronie www.PrzekazyPieniezne.com, w aplikacji mobilnej Sami Swoi lub pod numerami telefonów: 02070 992 441, 08458 682 201. Zasady transferu określone są przez Organizatora na www.PrzekazyPieniezne.com.
Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dokończenie zdania konkursowego.
5. Nagrody
Nagrodą jest pakiet dwóch biletów VIP na spektakl „Lunch o północy”, który odbędzie się 8 kwietnia w Londynie.
Ogłoszenie zwycięzców nastąpi na fanpage i blogu Organizatora do końca dnia 13.03.2017. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej drogą telefoniczną w dniu 13.03.2017.
W przypadku, gdy Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się z odbiorcą Nagrody lub nie otrzyma od niego informacji niezbędnych do zapewnienia mu Nagrody, prawo do otrzymania Nagrody wygasa.
W przypadku, kiedy Zwycięzca nie jest w stanie skorzystać z nagrody, może odmówić jej przyjęcia. Organizator przekaże Nagrodę innemu Uczestnikowi Konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont Uczestników Konkursu pod kątem zgodności postępowania Uczestników z zapisami niniejszego Regulaminu. Jeśli któryś z Uczestników Konkursu zostanie zdyskwalifikowany przez Organizatora, wówczas traci on prawo do Nagrody.
Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową.
6. Reklamacje
Reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu mogą być zgłaszane telefonicznie, e-mailowo lub pisemnie na adres siedziby Organizatora, w terminie do dnia 20 kwietnia 2017 roku, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacja będzie rozpatrywana według zasad określonych przez Organizatora w „Complaint Policy”, dostępnej na www.PrzekazyPieniezne.com.
Reklamacje złożone po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Decyzje dotyczące zgłoszonych reklamacji podejmowane są przez Organizatora.
Uczestnik zgłaszający reklamację informowany jest o wyniku postępowania reklamacyjnego pisemnie lub pocztą elektroniczną – według wyboru Organizatora.
7. Dane Osobowe
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator.
Sami Swoi jest nazwą handlową firmy One Money Mail Ltd. Jeżeli bierzesz udział w konkursach, ofertach i promocjach, możemy używać Twoich danych dla celów administracyjnych, obsługi klienta i marketingu. W celu wypełnienia naszych zobowiązań wobec Ciebie możemy ujawnić Twoje dane podmiotom, które są własnością spółki zależnej One Money Mail Ltd, ale nie będzie w inny sposób dostarczać danych osobowych osobom trzecim dla celów marketingowych bez Twojej wyraźnej zgody. Możemy skontaktować się z Tobą e-mailem lub telefonicznie, aby poinformować o wszelkich innych usługach Sami Swoi lub promocjach, które mogą być skierowane do Ciebie. Masz prawo poprosić, że nie korzystać z danych osobowych w celach marketingowych. Jeśli chcesz to zrobić, proszę napisz do nas na office@1mm.eu . W celu uzyskania dalszych informacji na temat stosowania i ochrony danych osobowych, napisz do urzędnika Ochrony Danych, One Money Mail Ltd, Exchange Plaza, 58 Uxbridge Road, London W5 2ST.
8. Postanowienia końcowe
Regulamin jest wyłącznym dokumentem określającym zasady Konkursu, a wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne nieleżące po stronie Organizatora a mające wpływ na realizację Konkursu.
Regulamin w okresie trwania Konkursu zostaje wywieszony w Punktach Kasowych Sami Swoi. Aktualna wersja Regulaminu jest także dostępna na blogu firmowym blog.przekazypieniezne.com.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *