Uruchom łańcuszek miłości z Sami Swoi!

Uruchom łańcuszek miłości z Sami Swoi!

Miłością warto się dzielić – na tym można tylko zyskać! Wykonaj przekaz Standard za 50p, a Sami Swoi obdarują bliską Ci osobę darmowym przekazem Express!

Wiesz, że to świetny czas, żeby przesłać trochę miłości? Zrób to już teraz razem z Sami Swoi:

Nie zapomnij nam TUTAJ powiedzieć, kogo mamy obdarować 🙂

Walentynki to święto miłości. Powiedz „kocham” tym, którzy dawno tego nie słyszeli. Mama, dziadek, przyjaciółka, brat? Warto sprawić uśmiech na ich twarzy 🙂

Dowody miłości nie muszą być duże i wiele kosztować. Wystarczy, że będą płynąć prosto z serca <3

 

Regulamin promocji
  1. Postanowienia ogólne

Organizatorem promocji „Uruchom łańcuszek miłości” jest One Money Mail Ltd T/As Sami Swoi z siedzibą w Londynie, Exchange Plaza, 58 Uxbridge Road, W5 2ST, wpisana do rejestru Companies House pod numerem rejestracyjnym 5031907. Organizator jest podmiotem odpowiedzialnym bezpośrednio za realizację promocji.

  1. Czas trwania Promocji

Promocja rozpoczyna się w dniu 08.02.2017 o godzinie 15:00 czasu UK i trwa do dnia 13.02.2017 do godziny 16:00 czasu UK. Vouchery na darmowy przekaz Express rozdane będą do końca dnia 14.02.2017.

  1. Uczestnicy Promocji

Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i ukończyły 18 lat. Promocja jest dostępna dla wszystkich klientów Sami Swoi oraz dla klientów zarejestrowanych w okresie trwania Promocji.

Uczestnictwo w Promocji jest nieodpłatne.

Przystąpienie do Promocji jest jednoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Promocji niniejszego Regulaminu w całości i zobowiązaniem się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również z oświadczeniem, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji. Uczestnik oświadcza, iż przed przystąpieniem do udziału w Promocji zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.

Uprawnioną do otrzymania nagrody jest osoba, której dane zostaną podane Organizatorowi przez Uczestnika Promocji zgodnie z Regulaminem. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu lub/i nie wydania Nagrody, jeśli Uczestnik Promocji w związku z Promocją naruszył przepisy niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisy prawa.

  1. Zasady Promocji

Promocja skierowana jest do klientów indywidualnych, którzy w okresie trwania promocji wykonają przekaz Standard do Polski w promocyjnej cenie £0.50 w Punktach Kasowych Sami Swoi, na stronie www.PrzekazyPieniezne.com, w aplikacji mobilnej Sami Swoi lub pod numerami telefonów: 02070 992 441, 08458 682 201. Zasady transferu określone są przez Organizatora na www.PrzekazyPieniezne.com.

Warunkiem skorzystania z nagrody jest wykonanie przekazu Standard w promocyjnej cenie £0.50 oraz podanie adresu mailowego lub telefonu osoby, której ma być przekazany voucher na darmowy przekaz Express.

  1. Nagrody

Nagrodą jest ważny miesiąc voucher promocyjny na jeden darmowy przelew Express w Sami Swoi www.PrzekazyPieniezne.com.

Wszystkie osoby, których prawidłowe dane zostaną podane Organizatorowi przez Uczestników Promocji otrzymają voucher na darmowy przekaz Express. Vouchery na darmowy przekaz Express zostaną rozdane przez Organizatora do końca dnia 14.02.2017.

Uczestnik może przekazać tyle voucherów, ile przekazów Standard wykonał podczas trwania Promocji. Jednej osobie można przekazać tylko jeden voucher.

W przypadku, gdy Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się z odbiorcą Nagrody lub nie otrzyma od niego informacji niezbędnych do zapewnienia mu Nagrody, prawo do otrzymania Nagrody wygasa.

Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont Uczestników Promocji pod kątem zgodności postępowania Uczestników z zapisami niniejszego Regulaminu. Jeśli któryś z Uczestników Promocji zostanie zdyskwalifikowany przez Organizatora, wówczas traci on prawo do Nagrody.

Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową.

  1. Reklamacje

Reklamacje dotyczące niniejszej Promocji mogą być zgłaszane telefonicznie, e-mailowo lub pisemnie na adres siedziby Organizatora, w terminie do dnia 20 marca 2017 roku, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacja będzie rozpatrywana według zasad określonych przez Organizatora w „Complaint Policy”, dostępnej na www.PrzekazyPieniezne.com.

Reklamacje złożone po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Decyzje dotyczące zgłoszonych reklamacji podejmowane są przez Organizatora.

Uczestnik zgłaszający reklamację informowany jest o wyniku postępowania reklamacyjnego pisemnie lub pocztą elektroniczną – według wyboru Organizatora.

  1. Dane Osobowe

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Promocją jest Organizator.

Sami Swoi jest nazwą handlową firmy One Money Mail Ltd. Jeżeli bierzesz udział w konkursach, ofertach i promocjach, możemy używać Twoich danych dla celów administracyjnych, obsługi klienta i marketingu. W celu wypełnienia naszych zobowiązań wobec Ciebie możemy ujawnić Twoje dane podmiotom, które są własnością spółki zależnej One Money Mail Ltd, ale nie będzie w inny sposób dostarczać danych osobowych osobom trzecim dla celów marketingowych bez Twojej wyraźnej zgody. Możemy skontaktować się z Tobą e-mailem lub telefonicznie, aby poinformować o wszelkich innych usługach Sami Swoi lub promocjach, które mogą być skierowane do Ciebie. Masz prawo poprosić, że nie korzystać z danych osobowych w celach marketingowych. Jeśli chcesz to zrobić, proszę napisz do nas na office@1mm.eu . W celu uzyskania dalszych informacji na temat stosowania i ochrony danych osobowych, napisz do urzędnika Ochrony Danych, One Money Mail Ltd, Exchange Plaza, 58 Uxbridge Road, London W5 2ST.

  1. Postanowienia końcowe

Regulamin jest wyłącznym dokumentem określającym zasady Promocji a wszelkie informacje o Promocji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne nieleżące po stronie Organizatora a mające wpływ na realizację Promocji.

Regulamin w okresie trwania Promocji zostaje wywieszony w Punktach Kasowych Sami Swoi. Aktualna wersja Regulaminu jest także dostępna na blogu firmowym blog.przekazypieniezne.com.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *