Zleć stałe zlecenie – spełnimy Twoje marzenie!

Zleć stałe zlecenie – spełnimy Twoje marzenie!

Ile razy robiłeś noworoczne postanowienia? I… ile z nich udało Ci się zrealizować? No właśnie – nie jest lekko! Są jednak ludzie, którzy w Ciebie wierzą. To Sami Swoi!

Pomożemy Ci zrealizować to, o czym marzysz. Weź udział w naszym konkursie i wygraj comiesięczny przelew 50 funtów – przez cały 2017 rok! 

Jedyne co musisz zrobić to:
1. Ustalić zlecenie stałe na cały 2017 rok
2. Napisać na swoim Facebooku, jakie jest Twoje noworoczne postanowienie i oznaczyć @SamiSwoiPrzekazyPieniezne

pp_mailing_rpi2016_01e_02_04

W spełnianiu marzeń jesteśmy niezawodni – od 12 lat nasze przelewy bezpiecznie docierają z Anglii do Polski i… dają radość 🙂 Weź udział w konkursie już dziś. Trzymamy za Ciebie kciuki!

Postanowienia noworoczne nie są dla Ciebie? Nic straconego.
W tym roku worek Mikołaja Sami Swoi jest pełen niespodzianek!
Zapisz się do naszego newslettera i odbierz darmowy przekaz Express!

 

Wesołych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Regulamin konkursu

 

§1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest One Money Mail Ltd T/As Sami Swoi z siedzibą w Londynie, Exchange Plaza, 58 Uxbridge Road, W5 2ST, wpisana do rejestru Companies House pod numerem rejestracyjnym 5031907.
2. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu „Zleć stałe zlecenie – spełnimy Twoje marzenie”.
3. Konkurs jest przeprowadzony na portalu społecznościowym Facebook.com i obejmuje działania w systemie Sami Swoi Przekazy Pieniężne.
4. Na potrzeby Konkursu przyjmuje się następujące definicje:
a) „Zadanie” – zadania Uczestnika opisane szczegółowo w §4;
b) „Konkurs” – akcja opisana w Regulaminie
c) „Laureaci” – wyłonieni w oparciu o postanowienia §4 Uczestnicy;
d) „Nagrody” – przedmioty opisane w ust. 2 §5
e) „Regulamin” – niniejszy dokument
f) „Uczestnik” – osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie, spełniająca wymagania wskazane w ust. 1 §3 Regulaminu.

§2. Czas trwania Konkursu
Konkurs trwa od dnia 22 grudnia 2016r. do dnia 21 stycznia 2017r.

§3. Uczestnicy Konkursu
1. W Konkursie może wziąć udział Uczestnik będący osobą fizyczną, który:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
b) posiada konto (profil) na portalu facebook.com
c) poprawnie wykona Zadanie i oświadczy, że przysługują mu pełne prawa autorskie do niego;
d) ten konkurs nie jest otwarty dla pracowników One Money Mail Ltd i pracowników 1MM Media Ltd oraz członków ich najbliższych rodzin.
2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
3. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Organizator oświadcza, że pełny Regulamin jest publicznie dostępny na jego blogu. Wzięcie udziału w Konkursie będzie równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją.
4. Przesyłając swoje odpowiedzi Uczestnik potwierdza, że posiada do nich prawa autorskie.
5. Przesyłając swoje odpowiedzi Uczestnik potwierdza, że mogą być one wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczenie ich na profilu FB Organizatora w ramach Konkursu oraz w ramach ogłoszenia o rozstrzygnięciu Konkursu. Organizator ma prawo zachować prace uczestników na profilu FB również po zakończeniu Konkursu oraz może je wykorzystywać na potrzeby marketingowe Organizatora.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do ponownego kontaktu z Laureatem w okresie roku od rozstrzygnięcia konkursu. Zwycięzca zobowiązuje się dostarczyć Organizatorowi materiały dotyczące sposobu wykorzystania nagrody (np. zdjęcie, wypowiedź). Materiały te będą wykorzystane jedynie w celach marketingowych Organizatora.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów zamieszczonych przez Uczestników na portalu Facebook. Pełną odpowiedzialność za treść zgłoszenia ponosi Uczestnik. Odpowiedzialność Uczestnika dotyczy w szczególności praw autorskich.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do Kont (profili) Facebook.
9. Uprawnioną do otrzymania nagrody jest osoba, której dane zostaną podane Organizatorowi zgodnie z Regulaminem. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu lub/i nie wydania Nagrody Uczestnikowi, który w związku z Konkursem naruszył przepisy niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
10. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook.com nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.
11. Informacje podawane przez Uczestnika są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie podmiotowi zarządzającemu serwisem Facebook i będą one wykorzystane przez Organizatora wyłącznie w celach opisanych w Regulaminie.

§4. Zasady i harmonogram Konkursu
1. Zadaniem uczestnika jest założenie rocznego stałego zlecenia w Sami Swoi (min. 12 przekazów) oraz odpowiedź na pytanie „Jakie jest Twoje noworoczne postanowienie z Sami Swoi?”. Odpowiedź na pytanie musi zostać przesłana Organizatorowi poprzez post na portalu Facebooku zawierający oznaczenie „@SamiSwoiPrzekazyPieniezne”
2. Zgłaszanie odpowiedzi i ustalanie zleceń stałych odbywać się będzie w terminie od 22 grudnia 2016r. do 21 stycznia 2017r. włącznie. Odpowiedzi przesłane poza terminem określonym powyżej nie będą uwzględniane przez Organizatora.
3. Przesłane odpowiedzi będą weryfikowane przez Organizatora. Odpowiedzi wulgarne, obrażające inne osoby lub niestosowne nie będą brane pod uwagę w konkursie.
4. Weryfikacja odpowiedzi przez Organizatora jest ostateczna i nie ma od niej prawa odwołania. Odpowiedzi odrzucone przez komisję konkursową nie będą przedmiotem jakiegokolwiek wykorzystania przez Organizatora.
5. 23 stycznia 2017 roku Jury wybierze 5 nagród głównych. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora 23 stycznia 2017 roku o godz. 16.00 czasu londyńskiego na fanpage’u www.facebook.com/SamiSwoiPrzekazyPieniezne. Zwycięzcy zostaną także powiadomieni telefonicznie.
6.Zabrania się wykorzystywania do celów konkursowych fikcyjnych profili w serwisie Facebook.

§5.Laureaci i Nagrody.
1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwać Organizator.
2. Laureatami Konkursu będzie pięciu Uczestników Konkursu. Laureaci otrzymają nagrodę w postaci comiesięcznego przelewu pieniężnego o wartości £50, na wybrane przez siebie konto bankowe. Przekazy będą wysyłane od stycznia do grudnia 2017 (w sumie Laureat otrzyma 12 przekazów po £50).
4. Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę, nawet, jeżeli zgłosi kilka odpowiedzi.
5. W przypadku, gdy Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się z Laureatem Konkursu lub nie otrzyma od niego informacji niezbędnych do zapewnienia mu nagrody prawo Laureata Konkursu do otrzymania Nagrody wygasa. W takiej sytuacji nagroda zostanie wydana innemu Uczestnikowi.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont Laureatów Konkursu pod kątem zgodności postępowania Uczestników z zapisami niniejszego Regulaminu. Jeśli któryś ze Laureatów Konkursu zostanie zdyskwalifikowany przez Organizatora, wówczas traci on prawo do Nagrody.
9. Nagrody nie podlegają zamianie na nagrodę rzeczową.

§6.Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu mogą być zgłaszane telefonicznie, e-mailowo lub pisemnie na adres siedziby Organizatora, w terminie do dnia 20 lutego 2017 roku, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacja będzie rozpatrywana według zasad określonych przez Organizatora w „Complaint Policy”, dostępnej na www.PrzekazyPieniezne.com.
2. Reklamacje złożone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
3. Decyzje dotyczące zgłoszonych reklamacji podejmowane są przez Organizatora.
4. Uczestnik zgłaszający reklamację informowany jest o wyniku postępowania reklamacyjnego pisemnie lub pocztą elektroniczną – według wyboru Organizatora.

§7. Dane Osobowe
1. Sami Swoi jest nazwą handlową firmy One Money Mail Ltd. Jeżeli bierzesz udział w konkursach, ofertach i promocjach, możemy używać Twoich danych dla celów administracyjnych, obsługi klienta i marketingu. W celu wypełnienia naszych zobowiązań wobec Ciebie możemy ujawnić Twoje dane podmiotom, które są własnością spółki zależnej One Money Mail Ltd, ale nie będzie w inny sposób dostarczać danych osobowych osobom trzecim dla celów marketingowych bez Twojej wyraźnej zgody. Możemy skontaktować się z Tobą e-mailem lub telefonicznie, aby poinformować o wszelkich innych usługach Sami Swoi lub promocjach, które mogą być skierowane do Ciebie. Masz prawo poprosić, że nie korzystać z danych osobowych w celach marketingowych. Jeśli chcesz to zrobić, proszę napisz do nas na office@1mm.eu . W celu uzyskania dalszych informacji na temat stosowania i ochrony danych osobowych, napisz do urzędnika Ochrony Danych, One Money Mail Ltd, Exchange Plaza, 58 Uxbridge Road, London W5 2ST.

§8. Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest wyłącznym dokumentem określającym zasady Konkursu a wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne nieleżące po stronie Organizatora a mające wpływ na realizację Zadań.
3. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na blogu Organizatora.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *