Wygraj krawat dla Taty!

Wygraj krawat dla Taty!

Zbliża się Dzień Ojca – myślałeś już o prezencie? My tak! Przygotowaliśmy konkurs, dzięki któremu możesz zaskoczyć swojego Tatę w ten szczególny dzień!

button_wezudzial(1)

Wystarczy, że wyślesz dowolny przekaz przez naszą aplikację mobilną, a w tytule przelewu wpiszesz hasło „TATA”. Spośród osób, które wyślą przelew, wylosujemy 5 nagród – eleganckich krawatów! Podaj adres Taty, a wyślemy mu pięknie zapakowany krawat wraz z serdecznymi życzeniami.

Chcesz więcej dobrych wiadomości? Za przekaz w aplikacji mobilnej zapłacisz tylko 99p!

 

Nie masz jeszcze naszej aplikacji mobilnej? Nic straconego.
Pobierz ją tutaj i ciesz się szybkimi przelewami:

winda2aplikacja Saami Swoi AndroidApp store przelewy do Polski z UK

 

 


Regulamin promocji:

§1 Określenie Organizatora

Organizatorem programu promocyjnego jest One Money Mail Ltd T/As Sami Swoi z siedzibą w Londynie W5 2ST, Exchange Plaza, 58 Uxbridge Road, wpisana do rejestru Companies House pod numerem rejestracyjnym 5031907. Organizator jest podmiotem odpowiedzialnym bezpośrednio za realizację promocji.
§2 Ogólne postanowienia promocji

Promocja skierowana jest do klientów indywidualnych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, którzy w okresie trwania Promocji wyślą dowolny przekaz za pośrednictwem aplikacji mobilnej Sami Swoi, w tytule przelewu wpisując hasło „TATA”, a następnie wezmą udział w losowaniu jednej z 5 nagród (eleganckich krawatów) ufundowanych przez One Money Mail Ltd T/As Sami Swoi.

 

§3 Termin i miejsce Promocji

Czas promocji: 17.06.2016 od godziny 13:00 do 22.06.2016 do godziny 13:00 i obejmuje działania określone w §2.

 

§4 Uczestnicy Promocji

Uczestnikami promocji mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat. Promocja jest dostępna dla wszystkich klientów indywidualnych Sami Swoi www.PrzekazyPieniezne.com. Ten konkurs nie jest otwarty dla pracowników One Money Mail Ltd i pracowników 1MM Media Ltd oraz członków ich najbliższych rodzin.


§5 Warunki Promocji

Warunkiem skorzystania z promocji jest wysłanie dowolnego przekazu poprzez aplikację mobilną Sami Swoi, wpisując w tytule przelewu hasło „TATA”. Każdy uczestnik ma prawo do wysłania dowolnej ilości przekazów, jednak może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę rzeczową. Nagroda zostanie wysłana po przekazaniu danych odbiorcy Organizatorowi. Losowanie nagród odbędzie się 22.06.2016 o godzinie 13:00. Zwycięzca o wygranej zostanie powiadomiony telefonicznie przez Biuro Obsługi Klienta. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane dane kontaktowe.
§6 Reklamacje

Reklamacje dotyczące promocji mogą być zgłaszane telefonicznie, e-mailowo lub pisemnie na adres siedziby Organizatora, w terminie do dnia 4.07.2016 roku. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacja będzie rozpatrywana według zasad określonych przez Organizatora w „Complaint Policy”, dostępnej na www.PrzekazyPieniezne.com.
§7 Postanowienia końcowe

Regulamin w okresie trwania Promocji dostępny jest na blogu firmowym blog.przekazypieniezne.com oraz na stronie na Facebooku facebook.com/SamiSwoiPrzekazyPieniezne. Przystąpienie do Promocji jest jednoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Promocji, niniejszego Regulaminu w całości i zobowiązaniem się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również z oświadczeniem, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji. Uczestnik oświadcza, iż przed przystąpieniem do udziału w Promocji zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń. One Money Mail Ltd zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie.

 

§8 Ustawa o Ochronie Danych Osobowych

Sami Swoi jest nazwą handlową firmy One Money Mail Ltd. Jeżeli bierzesz udział w konkursach, ofertach i promocjach, możemy używać Twoich danych dla celów administracyjnych, obsługi klienta i marketingu. W celu wypełnienia naszych zobowiązań wobec  Ciebie możemy ujawnić  Twoje dane podmiotom, które są własnością spółki zależnej One Money Mail Ltd, ale nie będzie w inny sposób dostarczać danych osobowych osobom trzecim dla celów marketingowych bez Twojej wyraźnej zgody. Możemy skontaktować się z Tobą e-mailem lub telefonicznie, aby poinformować o wszelkich innych usługach Sami Swoi lub promocjach, które mogą być skierowane do Ciebie. Masz prawo poprosić, że nie korzystać z danych osobowych w celach marketingowych. Jeśli chcesz to zrobić, proszę napisz do nas na office@1mm.eu . W celu uzyskania dalszych informacji na temat stosowania i ochrony danych osobowych, napisz do urzędnika Ochrony Danych, One Money Mail Ltd, Exchange Plaza, 58 Uxbridge Road, London W5 2ST.

 §1 Description of the organizer

The organiser of the promotion program is One Money Mail Ltd T/As Sami Swoi, based in London W5 2ST, Exchange Plaza, 58 Uxbridge Road, registered in the Companies House under registration number 5031907. The Organiser is directly responsible for the implementation of the promotion.

 

§2 Type of services covered by the promotion

The promotion is aimed at individual clients having full legal capacity, who during the period of Promotion will make any type of transfer via Sami Swoi mobile application, entering  password „TATA” into transfer title and will take part in the draw for one of 5 elegant ties. Ties are funded by One Money Mail Ltd T/As Sami Swoi.
§3 Period and place of the promotion

The Promotion starts at 13:00 on 17.06.2016 and ends on 22.06.2016 at 13:00 and includes activities set out in §2.

 

§4 Participants of the promotion

The participants of the promotion may be individuals who are at least 18 years old. This competition is available to all individual clients of Sami Swoi www.PrzekazyPieniezne.com. This competition is not open to employees of One Money Mail Ltd and 1MM Media Ltd or members of their immediate family.

 

§5 Terms and conditions of the promotion

The condition of the participation in the promotion is making any type of transfer via Sami Swoi mobile application, entering  password „TATA” into transfer title. Each participant can make any number of money transfers but can only win one prize. Prize will be send if winner give Organiser all needed data. The prize draw will take place on 22.06.2016 at 13:00 The winners will be notified by the telephone. The Organiser is not liable for incorrectly given contact details by the participant.


§6
 Complaints

All the complaints with reference to the promotion can be made by phone, via email or in writing at the Organiser’s address by 4.07.2016. The complaint date as postmarked. The complaint will be considered in accordance with conditions described by the Organiser in “Complaint Policy” available on www.przekazypieniezne.com

 

 §7 Final provisions

During the period of the promotion, the Terms and Conditions of the promotion will be displayed on blog blog.przekazypieniezne.com
and on Facebook page facebook.com/SamiSwoiPrzekazyPieniezne. The participation in the promotion confirms the acceptance of the Terms and Conditions by the Participant and obligates the Participant to observe the described rules. It also confirms that the Participant meets all the conditions to participate in the promotion.

The participant confirms that he/she read the Terms & Conditions and accepts them in full. One Money Mail Ltd reserves the right to amend these rules at any time.

 

§8 Data Protection Act

Sami Swoi is a trading name of One Money Mail Ltd. When you respond to Sami Swoi’s competitions, offers or promotions, we may use your information for administration, customer services and targeted marketing. In order to fulfil our commitments to you we may disclose your information to a wholly owned subsidiary company of One Money Mail Ltd, but we will not otherwise provide your personal information to any third parties for the purpose of direct marketing without your express permission. We may contact you by email or telephone to let you know about any other Sami Swoi services or promotions which may be of interest to you. You have the right to ask that we do not use your personal data for marketing purposes. If you wish to do this, please email us at office@1mm.eu. For further information about the protection and use of your personal information, please write to the Data Protection Officer, One Money Mail Ltd, Exchange Plaza, 58 Uxbridge Road, London W5 2ST.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *