Goniec Polish Festival już w niedzielę!

Goniec Polish Festival już w niedzielę!

12 czerwca w godzinach 13:00 – 19:00 widzimy się na Ealing Common London!
Jak przygotować się na Goniec Polish Festival?

  • Po pierwsze – bądź gotowy na ogromną dawkę przebojów. W tym roku swoimi występami festiwal uświetnią utalentowana Kayah oraz wspaniali Paweł Stasiak&PapaD. UK rozbrzmi polską muzyką. Daj się jej ponieść!
  • Po drugie – nie zapomnij o telefonie. Zdjęcia z załogą Sami Swoi to świetna pamiątka. Dodatkowo możemy Ci pokazać całkiem nowy wymiar przekazów pieniężnych!
  • Po trzecie – weź ze sobą szczyptę szczęścia. Możesz wygrać kartę podarunkową o wartości 100 funtów. Wystarczy odwiedzić nasze stoisko i wypełnić kupon.
  • Po czwarte – nie przychodź najedzony. Na festiwalu będziesz mógł kupić tradycyjne polskie smakołyki, najlepsze na świecie!
  • I w końcu… pamiętaj o dobrym humorze! 7. edycja największej polskiej imprezy plenerowej w Wielkiej Brytanii łączy rodaków za granicą. To świetna okazja do zabawy przy kultowych przebojach i spędzenia czasu z rodziną i przyjaciółmi. Znajdziesz tu liczne atrakcje, które zachwycą dzieci. Uśmiech to podstawa!

Sami Swoi chcą być częścią polskiej wspólnoty w UK, dlatego jak co roku jesteśmy partnerem strategicznym wydarzenia. Na festiwalu nie zabraknie naszego stoiska pełnego gadżetów, konkursów i niespodzianek! Wstęp na wydarzenie jest wolny. Nie może Cię zabraknąć!

Więc jak? Będziesz gotowy? 🙂


REGULAMIN PROMOCJI  “1 z 5 voucherów o wartości £100”

 

§1 Określenie Organizatora

Organizatorem programu promocyjnego jest One Money Mail Ltd T/As Sami Swoi z siedzibą w Londynie W5 2ST, Exchange Plaza, 58 Uxbridge Road, wpisana do rejestru Companies House pod numerem rejestracyjnym 5031907. Organizator jest podmiotem odpowiedzialnym bezpośrednio za realizację promocji.

§2 Ogólne postanowienia promocji

Promocja skierowana jest do klientów indywidualnych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, którzy w Okresie trwania Promocji wypełnią kupon konkursowy i wezmą udział w losowaniu jednego z 5 voucherow, ufundowanych przez One Money Mail Ltd T/As Sami Swoi.

 

§3 Termin i miejsce Promocji

Czas promocji: 12.06.2016 w godzinach 13:00-17: 00 i obejmuje działania określone w §2. Miejsce promocji: Goniec Polish Festival (Ealing Common Park, Ealing, Uxbridge Road, London W5 3JE)

 

§4 Uczestnicy Promocji

Uczestnikami promocji mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat. Promocja jest dostępna dla wszystkich uczestników  Goniec Polish Festival. Ten konkurs nie jest otwarty dla pracowników One Money Mail Ltd i pracowników 1MM Media Ltd oraz członków ich najbliższych rodzin.

 

§5 Warunki Promocji

Warunkiem skorzystania z promocji podczas Goniec Polish Festival jest wypełnienie kuponu konkursowego oraz umieszczenie go w oznaczonej urnie przy stoisku Sami Swoi lub przekazanie go Pracownikom One Money Mail Ltd. Każdy uczestnik ma prawo do wypełnienia jednego kuponu okreslonego w §2 niniejszego regulaminu. Nagroda musi być odebrana osobiście podczas trwania Goniec Polish Festival. Losowanie nagród odbędzie się podczas trwania Goniec Polish Festival o godzinie: 17:15. Zwycięzca o wygranej zostanie powiadomiony telefonicznie podczas trwania Goniec Polish Festival. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane dane kontaktowe na kuponie.

§6 Reklamacje

Reklamacje dotyczące promocji mogą być zgłaszane telefonicznie, e-mailowo lub pisemnie na adres siedziby Organizatora, w terminie do dnia 22 czerwca 2016 roku. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacja będzie rozpatrywana według zasad określonych przez Organizatora w „Complaint Policy”, dostępnej na www.PrzekazyPieniezne.com.

 

§7 Postanowienia końcowe

Regulamin w okresie trwania Promocji dostępny jest w Punktach Kasowych Sami Swoi, na stronie www.przekazypieniezne.com oraz stoisku Sami Swoi (podczas trwania Goniec Polish Festival). Przystąpienie do Promocji jest jednoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Promocji, niniejszego Regulaminu w całości i zobowiązaniem się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również z oświadczeniem, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji. Uczestnik oświadcza, iż przed przystąpieniem do udziału w Promocji zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń. One Money Mail Ltd zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie.

 

§8 Ustawa o Ochronie Danych Osobowych

Sami Swoi jest nazwą handlową firmy One Money Mail Ltd. Jeżeli bierzesz udział w konkursach, ofertach i promocjach, możemy używać Twoich danych dla celów administracyjnych, obsługi klienta i marketingu. W celu wypełnienia naszych zobowiązań wobec  Ciebie możemy ujawnić  Twoje dane podmiotom, które są własnością spółki zależnej One Money Mail Ltd, ale nie będzie w inny sposób dostarczać danych osobowych osobom trzecim dla celów marketingowych bez Twojej wyraźnej zgody. Możemy skontaktować się z Tobą e-mailem lub telefonicznie, aby poinformować o wszelkich innych usługach Sami Swoi lub promocjach, które mogą być skierowane do Ciebie. Masz prawo poprosić, że nie korzystać z danych osobowych w celach marketingowych. Jeśli chcesz to zrobić, proszę napisz do nas na office@1mm.eu . W celu uzyskania dalszych informacji na temat stosowania i ochrony danych osobowych, napisz do urzędnika Ochrony Danych, One Money Mail Ltd, Exchange Plaza, 58 Uxbridge Road, London W5 2ST.

 

§1 Description of the organizer

The organiser of the promotion program is One Money Mail Ltd T/As Sami Swoi, based in London W5 2ST, Exchange Plaza, 58 Uxbridge Road, registered in the Companies House under registration number 5031907. The Organiser is directly responsible for the implementation of the promotion.

 

§2 Type of services covered by the promotion

The promotion is aimed at individual clients having full legal capacity, who during the period of Promotion will fill in a promotional coupon and will take part in the draw for one of 5 vouchers at £100 each. Vouchers are funded by One Money Mail Ltd T/As Sami Swoi.

§3 Period and place of the promotion

The Promotion starts at 13:00 on 12.06.2016 and ends on 12.06.2016 at 17:00 and includes activities set out in §2.

 

§4 Participants of the promotion

The participants of the promotion may be individuals who are at least 18 years old. This competition is available to all participants of the Goniec Polish Festival (Ealing Common Park, Ealing, Uxbridge Road, London W5 3JE). This competition is not open to employees of One Money Mail Ltd and 1MM Media Ltd or members of their immediate family.

 

§5 Terms and conditions of the promotion

The condition of the participation in the promotion is filling in a promotional coupon and place it in a special box located on the Sami Swoi stand or handed in to employees of One Money Mail Ltd during the Polish Festival. Each participant is entitled to the one coupon as described in §2 of the Terms and Conditions. Prize must be collected in person at the Polish Festival. The prize draw will take place during the Goniec Polish Festival at 17:15. The winner of one of 1 voucher out from 5 vouchers at £100 each will be notified by the telephone during the Goniec Polish Festival. The Organiser is not liable for incorrectly given contact details on the coupon by the participant.

§6 Complaints

All the complaints with reference to the promotion can be made by phone, via email or in writing at the Organiser’s address by 22.06.2016. The complaint date as postmarked. The complaint will be considered in accordance with conditions described by the Organiser in “Complaint Policy” available on www.przekazypieniezne.com

 

 

§7 Final provisions

During the period of the promotion, the Terms and Conditions of the promotion will be displayed in Sami Swoi Branches, as well as on the website www.przekazypieniezne.com. The participation in the promotion confirms the acceptance of the Terms and Conditions by the Participant and obligates the Participant to observe the described rules. It also confirms that the Participant meets all the conditions to participate in the promotion.

The participant confirms that he/she read the Terms & Conditions and accepts them in full. One Money Mail Ltd reserves the right to amend these rules at any time.

 

§8 Data Protection Act

Sami Swoi is a trading name of One Money Mail Ltd. When you respond to Sami Swoi’s competitions, offers or promotions, we may use your information for administration, customer services and targeted marketing. In order to fulfil our commitments to you we may disclose your information to a wholly owned subsidiary company of One Money Mail Ltd, but we will not otherwise provide your personal information to any third parties for the purpose of direct marketing without your express permission. We may contact you by email or telephone to let you know about any other Sami Swoi services or promotions which may be of interest to you. You have the right to ask that we do not use your personal data for marketing purposes. If you wish to do this, please email us at office@1mm.eu. For further information about the protection and use of your personal information, please write to the Data Protection Officer, One Money Mail Ltd, Exchange Plaza, 58 Uxbridge Road, London W5 2ST.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *