Facebookowy konkurs na Dzień Kobiet

Facebookowy konkurs na Dzień Kobiet

Chcesz wygrać darmowy przelew i zrobić niespodziankę na Dzień Kobiet? Obserwuj nasz fanpage na Facebooku – już dziś pojawi się na nim pytanie konkursowe.

button_wezudzial(1)

Uruchom wyobraźnię! Nagrodzimy darmowym przelewem STANDARD 10 osób, które odpowiedzą na pytanie w najciekawszy sposób. Odpowiedzi udzielaj pod postem konkursowym na Facebooku do godziny 16 czasu brytyjskiego. Powodzenia!

 

REGULAMIN KONKURSU „DZIEŃ KOBIET”

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Konkursu jest One Money Mail Ltd T/As Sami Swoi z siedzibą w Londynie, Exchange Plaza, 58 Uxbridge Road, W5 2ST, wpisana do rejestru Companies House pod numerem rejestracyjnym 5031907.
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu „Dzień Kobiet” na portalu społecznościowym facebook.com.
 3. Konkurs jest przeprowadzony na portalu społecznościowym Facebook.com, na Fanpage’u Organizatora: www.facebook.com/SamiSwoiPrzekazyPieniezne.
 4. Na potrzeby Konkursu przyjmuje się następujące definicje:
  a) „Zadanie” – zadania Uczestnika opisane szczegółowo w §4;
  b) „Fan” – osoba, która dołączyła do grona osób lubiących FanPage na portalu Facebook przez zaznaczenie opcji „Lubię to” odnoszącej się do tego FanPage na portalu Facebook;
  c) „Fanpage” – strona na portalu Facebook, o której mowa w ust. 3;
  d) „Konkurs” – akcja opisana w Regulaminie;
  e) „Laureaci” – wyłonieni w oparciu o postanowienia §4 Uczestnicy;
  f) „Nagrody” – przedmioty opisane w §5;
  g) „Regulamin” – niniejszy dokument;
  h) „Uczestnik” – osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie, spełniająca wymagania wskazane w §3 ust. 1 Regulaminu.
 • 2. Czas trwania Konkursu

Konkurs prowadzony jest w dniu 8 marca 2016, w godzinach 9:00 – 16:00 czasu brytyjskiego

 • 3. Uczestnicy Konkursu
 1. W Konkursie może wziąć udział Uczestnik będący osobą fizyczną, który:
  a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  b) posiada tylko jedno prawdziwe konto osobowe (profil) na portalu Facebook.com;
  c) posiada status Fana;
  d) przystępując do konkursu jednocześnie oświadcza, że przysługują mu pełne prawa autorskie do wykonanego zadania;
  e) ten konkurs nie jest otwarty dla pracowników One Money Mail Ltd i pracowników 1MM Media Ltd oraz członków ich najbliższych rodzin.
 2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 3. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Organizator oświadcza, że pełny Regulamin jest publicznie dostępny na jego blogu firmowym: blog.przekazypieniezne.com. Wzięcie udziału w Konkursie będzie równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją.
 4. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na umieszczenie jego kreatywnej odpowiedzi na stronie Organizatora na Facebooku. Organizator ma prawo do przechowywania zgłoszeń na swojej stronie na Facebooku również po zakończeniu Konkursu oraz może je wykorzystywać na potrzeby marketingowe Organizatora.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów zamieszczonych przez Uczestników na FanPage. Pełną odpowiedzialność za treść zgłoszeń nadesłanych Organizatorowi ponosi Uczestnik. Organizator zastrzega sobie niepublikowanie obraźliwych, niecenzuralnych odpowiedzi.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do Kont (profili) Facebook.
 7. Uprawnioną do otrzymania nagrody jest osoba, której dane zostaną podane Organizatorowi zgodnie z Regulaminem. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu lub/i nie wydania Nagrody Uczestnikowi,który w związku z Konkursem naruszył przepisy niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisy prawa.
 8. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook.com nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.
 9. Informacje podawane przez Uczestnika są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie podmiotowi zarządzającemu serwisem Facebook i będą one wykorzystane przez Organizatora wyłącznie w celach opisanych w Regulaminie.
 • 4. Zasady Konkursu
 1. Zadaniem uczestnika jest kreatywna odpowiedź na pytanie opublikowane na fanpage’u Sami Swoi Przekazy Pieniężne w komentarzu pod postem konkursowym: „Jaką miłą niespodziankę udało Ci się zrobić kobiecie dzięki przekazom pieniężnym w Sami Swoi?”
 2. Zgłoszenia do konkursu odbędą się w dniu 8 marca 2016 w godzinach 9:00 – 16:00 czasu brytyjskiego. Zgłoszenia po terminie określonym przez Organizatora, nie będę uwzględnione w Konkursie.
 3. Przesłane zgłoszenia będą weryfikowane przez Organizatora.
 4. Weryfikacja zgłoszeń przez Organizatora jest ostateczna i nie ma od niej prawa odwołania. Prace odrzucone przez komisję konkursową nie będą przedmiotem jakiegokolwiek wykorzystania przez Organizatora.
 5. Spośród zgłoszeń w dniu 8 marca 2016 r. jury (w skład którego będą wchodzić osoby wyłonione przez Organizatora) wybierze 10 zwycięzców. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora 8 marca 2016 r. po godz. 16.00 czasu brytyjskiego na fanpage’u www.facebook.com/SamiSwoiPrzekazyPieniezne.
 6. Zabrania się wykorzystywania do celów konkursowych fikcyjnych profili w serwisie Facebook.
 • 5.Laureaci i Nagrody
 1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwać Organizator.
 2. Laureatami konkursu zostaną Uczestnicy, których prace zostaną wybrane przez Organizatora. Nagrodą jest ważny 3 miesiące voucher promocyjny na jeden darmowy przelew STANDARD w Sami Swoi www.PrzekazyPieniezne.com.
 3. Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę, nawet jeżeli zgłosi kilka prac.
 4. W przypadku, gdy Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się z Laureatem Konkursu lub nie otrzyma od niego informacji niezbędnych do zapewnienia mu nagrody prawo Laureata Konkursu do otrzymania Nagrody wygasa. W takiej sytuacji nagroda zostane wydana innemu Uczestnikowi.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont Laureatów Konkursu pod kątem zgodności postępowania Uczestników z zapisami niniejszego Regulaminu. Jeśli któryś z Laureatów Konkursu zostanie zdyskwalifikowany przez Organizatora, wówczas traci on prawo do Nagrody.
 6. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową.
 • 6.Reklamacje
 1. Reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu mogą być zgłaszane telefonicznie, e-mailowo lub pisemnie na adres siedziby Organizatora, w terminie do dnia 20 marca 2016 roku, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacja będzie rozpatrywana według zasad określonych przez Organizatora w „Complaint Policy”, dostępnej na www.PrzekazyPieniezne.com.
 2. Reklamacje złożone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
 3. Decyzje dotyczące zgłoszonych reklamacji podejmowane są przez Organizatora.
 4. Uczestnik zgłaszający reklamację informowany jest o wyniku postępowania reklamacyjnego pisemnie lub pocztą elektroniczną – według wyboru Organizatora.
 • 7. Dane Osobowe
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator.
 2. Sami Swoi jest nazwą handlową firmy One Money Mail Ltd. Jeżeli bierzesz udział w konkursach, ofertach i promocjach, możemy używać Twoich danych dla celów administracyjnych, obsługi klienta i marketingu. W celu wypełnienia naszych zobowiązań wobec Ciebie możemy ujawnić Twoje dane podmiotom, które są własnością spółki zależnej One Money Mail Ltd, ale nie będzie w inny sposób dostarczać danych osobowych osobom trzecim dla celów marketingowych bez Twojej wyraźnej zgody. Możemy skontaktować się z Tobą e-mailem lub telefonicznie, aby poinformować o wszelkich innych usługach Sami Swoi lub promocjach, które mogą być skierowane do Ciebie. Masz prawo poprosić, że nie korzystać z danych osobowych w celach marketingowych. Jeśli chcesz to zrobić, proszę napisz do nas na office@1mm.eu . W celu uzyskania dalszych informacji na temat stosowania i ochrony danych osobowych, napisz do urzędnika Ochrony Danych, One Money Mail Ltd, Exchange Plaza, 58 Uxbridge Road, London W5 2ST.
 • 8. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin jest wyłącznym dokumentem określającym zasady Konkursu a wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne nieleżące po stronie Organizatora a mające wpływ na realizację Zadań.
 3. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na Fanpage i blogu firmowym blog.przekazypieniezne.com.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *