Skorzystaj z promocji i spraw radość Dziadkom!

Skorzystaj z promocji i spraw radość Dziadkom!

Jeśli w ten szczególny dzień nie możesz dać bliskim swojej obecności, spraw im radość i wyślij przelew do Polski. Ponieważ i dla nas Dziadkowie są najważniejsi, z przyjemnością przedstawiamy specjalną promocję:

przekaz na Pocztę przez eWallet 40% taniej!

Od 20.01.2016 od godziny 10:00 do 24.01.2016 wykonasz przekaz pieniężny na pocztę za jedyne £4,5. Promocja dotyczy przelewów wykonywanych w Punkatch Kasowych Sami Swoi, Oddziałach Agencyjnych Sami Swoi, na stronie www.PrzekazyPieniezne.com  oraz za pośrednictwem infolinii.

pp_dziendziadkow2016_button(1)

Dlaczego przekaz na pocztę? To najprostsze rozwiązanie dla osoby starszej:

 • Odbiorca nie musi posiadać konta bankowego
 • Odbiór pieniędzy na poczcie – w miejscu darzonym zaufaniem i łatwo dostępnym
 • Bez skomplikowanych formalności

Korzystny kurs funta i bezpieczeństwo przekazu to gwarancja Twojej satysfakcji. Przyłącz się do wspólnego świętowania Dnia Babci i Dziadka!

 

REGULAMIN PROMOCJI “Dzień Babci i Dziadka”

 • 1 Określenie Organizatora

Organizatorem programu promocyjnego jest One Money Mail Ltd T/As Sami Swoi z siedzibą w Londynie W5 2ST, Exchange Plaza, 58 Uxbridge Road, wpisana do rejestru Companies House pod numerem rejestracyjnym 5031907. Organizator jest podmiotem odpowiedzialnym bezpośrednio za realizację promocji.

 • 2 Ogólne postanowienia promocji

Promocja skierowana jest do klientów indywidualnych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, którzy w okresie trwania promocji wykonają przekaz na pocztę przez eWallet do Polski w promocyjnej cenie £ 4.50  we wszystkich Punkatch Kasowych Sami Swoi, Oddziałach Agencyjnych Sami Swoi, na stronie www.PrzekazyPieniezne.com  oraz pod numerami telefonów: 02070 992 441, 08458 682 201. Zasady transferu określone są przez Organizatora na www.PrzekazyPieniezne.com.

 • 3 Termin i miejsce Promocji

Promocja rozpoczyna sie w dniu 20.01.2016  od godziny 10:00 i trwa do  dnia 24.01.2016. Obejmuje wykonane przelewy we wszystkich Punkatch Kasowych Sami Swoi, Oddziałach Agencyjnych Sami Swoi, na stronie www.PrzekazyPieniezne.com  oraz pod numerami telefonów: 02070 992 441, 08458 682 201.

 • 4 Uczestnicy Promocji

Uczestnikami promocji mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat. Promocja jest dostępna dla wszystkich klientów Sami Swoi oraz dla klientów zarejestrowanych w okresie trwania Promocji.

 • 5 Warunki Promocji

Warunkiem skorzystania z promocji we wszystkich Punktach Kasowych Sami Swoi, Oddziałach Agencyjnych Sami Swoi, na  stronie   https://www.przekazypieniezne.com  oraz pod numerami telefonów: 02070 992 441, 08458 682 201  jest wykonanie przekazu na pocztę przez eWallet  określonego w § 2 niniejszego Regulaminu.

 • 6 Reklamacje

Reklamacje dotyczące promocji mogą być zgłaszane telefonicznie, e-mailowo lub pisemnie na adres siedziby Organizatora, w terminie do dnia 12 lutego  2016 roku, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacja będzie rozpatrywana według zasad określonych przez Organizatora w „Complaint Policy”, dostępnej na www.PrzekazyPieniezne.com.

 • 7 Postanowienia końcowe

Regulamin w okresie trwania Promocji zostaje wywieszony w Punktach Kasowych/Oddziałąch Agencyjnych Sami Swoi, a także na stronie www.PrzekazyPieniezne.com.  Przystąpienie do Promocji jest jednoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Promocji, niniejszego Regulaminu w całości i zobowiązaniem się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również z oświadczeniem, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji. Uczestnik oświadcza, iż przed przystąpieniem do udziału w Promocji zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.

 • 8 Ustawa o Ochronie Danych Osobowych

Sami Swoi jest nazwą handlową firmy One Money Mail Ltd. Jeżeli bierzesz udział w konkursach, ofertach i promocjach, możemy używać Twoich danych dla celów administracyjnych, obsługi klienta i marketingu. W celu wypełnienia naszych zobowiązań wobec  Ciebie możemy ujawnić  Twoje dane podmiotom, które są własnością spółki zależnej One Money Mail Ltd, ale nie będzie w inny sposób dostarczać danych osobowych osobom trzecim dla celów marketingowych bez Twojej wyraźnej zgody. Możemy skontaktować się z Tobą e-mailem lub telefonicznie, aby poinformować o wszelkich innych usługach Sami Swoi lub promocjach, które mogą być skierowane do Ciebie. Masz prawo poprosić, że nie korzystać z danych osobowych w celach marketingowych. Jeśli chcesz to zrobić, proszę napisz do nas na office@1mm.eu . W celu uzyskania dalszych informacji na temat stosowania i ochrony danych osobowych, napisz do urzędnika Ochrony Danych, One Money Mail Ltd, Exchange Plaza, 58 Uxbridge Road, London W5 2ST.

 

TERMS AND CONDITIONS of the promotion „Grandmother and Grandfather Day”

 • 1 Description of the organizer

The organiser of the promotion program is One Money Mail Ltd T/As Sami Swoi, based in London W5 2ST, Exchange Plaza, 58 Uxbridge Road, registered in the Companies House under registration number 5031907. The Organiser is directly responsible for the implementation of the promotion.

 • 2 Type of services covered by the promotion

The promotion is aimed at individual clients having full legal capacity, who during the period of the promotion will make a transfer  to the Post Office in Poland  in promotional price £ 4.50  in all Sami Swoi centres, branches, through the website www.przekazypieniezne.com and  on the following phone numbers: 02070992441, 08458 682 201.Terms and Conditions are described by the Organizer on their website https://www.przekazypieniezne.com.

 • 3 Period and place of the promotion

The Promotion starts at 10:00 on 20 January 2016 and ends on 24 January 2016 and includes activities set out in §2. It covers all the transfers to the Post Office to Poland made in all Sami Swoi Centres/Branches, Agencies or on the website https://www.przekazypieniezne.com  as well as on the following phone numbers: 02070992441, 08458 682 201.

 • 4 Participants of the promotion

The participants of the promotion can be all the individuals over the age of 18. The Promotion is available to all the existing clients of Sami Swoi, as well as the clients who will be registered during the period of the promotion.

 • 5 Terms and conditions of the promotion

The condition of the participation in the promotion in all Sami Swoi Centres,  Agencies, on the website  https://www.przekazypieniezne.com,  as well as on the following phone numbers: 02070992441, 08458 682 201 is   to make a transfer to the Post Offiece as described in §2.

 • 6 Complaints

All the complaints with reference to the promotion can be made by phone, via email or in writing at the Organiser’s address by 12 February 2016, however not later than 7 days from the date the incident causing the complaint had occurred. The complaint date as postmarked.

The complaint will be considered in accordance with conditions described by the Organizer in “Complaint Policy” available on https://www.przekazypieniezne.com

 • 7 Final provisions

During the period of the promotion, the Terms and Conditions   of the promotion will be displayed in Sami Swoi Centres, as well as on the website https://www.przekazypieniezne.com.   The participation in the promotion confirms the acceptance of the Terms and Conditions by the Participant and obligates the Participant to observe the described rules. It also confirms that the Participant meets all the conditions to participate in the promotion.The participant confirms that he/she read the Terms & Conditions and accepts them in full.

 • 8 Data Protection Act

Sami Swoi is a trading name of One Money Mail Ltd. When you respond to Sami Swoi’s competitions, offers or promotions, we may use your information for administration, customer services and targeted marketing. In order to fulfil our commitments to you we may disclose your information to a wholly owned subsidiary company of One Money Mail Ltd, but we will not otherwise provide your personal information to any third parties for the purpose of direct marketing without your express permission. We may contact you by email or telephone to let you know about any other Sami Swoi services or promotions which may be of interest to you. You have the right to ask that we do not use your personal data for marketing purposes. If you wish to do this, please email us at office@1mm.eu. For further information about the protection and use of your personal information, please write to the Data Protection Officer, One Money Mail Ltd, Exchange Plaza, 58 Uxbridge Road, London W5 2ST.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *