2 prezenty w jednym worku tylko z Sami Swoi

2 prezenty w jednym worku tylko z Sami Swoi

Długo wyczekiwany świąteczny nastrój niebawem zawita we wszystkich polskich rodzinach.  To idealny moment, aby dzielić się z bliskimi tym, co najlepsze.
My również chcemy podzielić się czymś specjalnym z Tobą.

Z przyjemnością prezentujmy Tobie naszą świątecznej promocję na najszybszy przelew gwiazdkowy LIVE w 10 minut, z którego zawsze korzysta Święty Mikołaj. (Na podstawie badania przeprowadzonego wśród 90 elfów i 2 reniferów). Od 10 grudnia do 5 stycznia 2016 roku transfer LIVE w 10 minut jest o 25% tańszy i kosztuje jedynie  £5.90 lub 5.90€.

Drugim prezentem w worku Sami Swoi jest tablet. Wygrać go możesz w naszym konkursie „Zgarnij tablet na święta”. Do zdobycia mamy jeden z dziesięciu najwyższej jakości tabletów Samsung Galaxy Tab A. Ich losowanie odbędzie się w dni robocze  od 10 – 23 grudnia wśród wszystkich klientów,  którzy wykonali przekaz z Sami Swoi  w tym okresie.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.
„Niech się Tobie przelewa w te święta z Sami Swoi www.PrzekazyPieniezne.com”.

Lista wszystkich wygranych w konkursie”Zgarnij tablet na święta”.

REGULAMIN KONKURSU

§1 Określenie Organizatora
Organizatorem programu promocyjnego jest One Money Mail Ltd T/As Sami Swoi z siedzibą w Londynie W5 2ST, Exchange Plaza, 58 Uxbridge Road, wpisana do rejestru Companies House pod numerem rejestracyjnym 5031907. Organizator jest podmiotem odpowiedzialnym bezpośrednio za realizację promocji.

§2 Ogólne postanowienia konkursu
Konkurs skierowany jest do klientów indywidualnych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, którzy w Okresie trwania konkursu wykonają dowolny przekaz do Polski z Sami Swoi. Wezmą oni udział w losowaniu jednego z dziesięciu tabletów Samsung Galaxy Tab A ufundowanych przez One Money Mail Ltd T/As Sami Swoi.

§3 Termin konkursu
Konkurs trwa od 10 grudnia do 23 grudnia 2015r i obejmuje działania wyznaczone w §2.

§4 Uczestnicy Promocji
Uczestnikami promocji mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat. Promocja jest dostępna dla wszystkich klientów Sami Swoi. Ten konkurs nie jest otwarty dla pracowników One Money Mail Ltd i pracowników 1MM Media Ltd oraz członków ich najbliższych rodzin.
§5 Warunki Konkursu
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wykonanie dowolnego przekazu z Sami Swoi poprzez którykolwiek z oferowanych kanałów sprzedażowych. Zaczynając od 10 grudnia 2015, każdego dnia roboczego (do dnia 23 grudnia 2015) One Money Mail Ltd T/As Sami Swoi wylosuje jednego zwycięzcę, który otrzyma tablet Samsung Galaxy Tab A. Zwycięzca o wygranej zostanie powiadomiony telefonicznie zaraz po losowaniu, imię i miejscowość zamieszkania laureata zostanie opublikowana na portalu społecznościowym Facebook. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane dane kontaktowe oraz adresowe.

§6 Reklamacje
Reklamacje dotyczące promocji mogą być zgłaszane telefonicznie, e-mailowo lub pisemnie na adres siedziby Organizatora, w terminie do dnia 23 stycznia 2016 roku. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacja będzie rozpatrywana według zasad określonych przez Organizatora w „Complaint Policy”, dostępnej na www.PrzekazyPieniezne.com.

§7 Postanowienia końcowe
Regulamin w okresie trwania Konkursu dostępny jest w Punktach Kasowych Sami Swoi, u autoryzowanych agentów Sami Swoi oraz na stronie www.przekazypieniezne.com. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Konkursu, niniejszego Regulaminu w całości i zobowiązaniem się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również z oświadczeniem, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik oświadcza, iż przed przystąpieniem do udziału w Konkursie zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń. One Money Mail Ltd zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie.

§8 Ustawa o Ochronie Danych Osobowych
Sami Swoi jest nazwą handlową firmy One Money Mail Ltd. Jeżeli bierzesz udział w konkursach, ofertach i promocjach, możemy używać Twoich danych dla celów administracyjnych, obsługi klienta i marketingu. W celu wypełnienia naszych zobowiązań wobec Ciebie możemy ujawnić Twoje dane podmiotom, które są własnością spółki zależnej One Money Mail Ltd, ale nie będzie w inny sposób dostarczać danych osobowych osobom trzecim dla celów marketingowych bez Twojej wyraźnej zgody. Możemy skontaktować się z Tobą e-mailem lub telefonicznie, aby poinformować o wszelkich innych usługach Sami Swoi lub promocjach, które mogą być skierowane do Ciebie. Masz prawo poprosić, że nie korzystać z danych osobowych w celach marketingowych. Jeśli chcesz to zrobić, proszę napisz do nas na office@1mm.eu . W celu uzyskania dalszych informacji na temat stosowania i ochrony danych osobowych, napisz do urzędnika Ochrony Danych, One Money Mail Ltd, Exchange Plaza, 58 Uxbridge Road, London W5 2ST.

TERMS AND CONDITIONS OF COMPETITION

§1 Description of the organizer
The organiser of the promotion program is One Money Mail Ltd T/As Sami Swoi, based in London W5 2ST, Exchange Plaza, 58 Uxbridge Road, registered in the
Companies House under registration number 5031907. The Organiser is directly responsible for the implementation of the promotion.

§2 Type of services covered by the competition
The competition is aimed at individual clients having full legal capacity, who during the period of Competition will make an optional transfer to Poland with
Sami Swoi and will take part in the draw for one of ten Samsung Galaxy Tab A’s. Those are funded by One Money Mail Ltd.

§3 Period of the competition
The competition starts on 10th of December 2015 and ends on 23rd of December 2015 and includes activities set out in §2.

§4 Participants of the competition
The participants of the promotion may be individuals who are at least 18 years old. This competition is available to all Sami Swoi customers. This competition is
not open to employees of One Money Mail Ltd and 1MM Media Ltd or members of their immediate family.

§5 Terms and conditions of the competition
The condition of the participation in the promotion is making an optional transfer to Poland via Sami Swoi. Starting from 10 th of December 2015, each
working day (until 23 rd December 2015) One Money Mail Ltd T / As Sami Swoi will draw one winner who will receive the Samsung Galaxy Tab A. The winner
will be notified by the telephone right after the drawing, his/hers name and city of living will be published on Facebook. The Organiser is not liable for
incorrectly given contact or address details.

§6 Complaints
All the complaints with reference to the promotion can be made by phone, via email or in writing at the Organiser’s address by 23 rd January 2016. The
complaint date as postmarked. The complaint will be considered in accordance with conditions described by the Organiser in “Complaint Policy” available on
www.przekazypieniezne.com

§7 Final provisions
During the period of the competition, the Terms and Conditions of the competition will be displayed in Sami Swoi Branches, authorised Sami Swoi agencies, as well as on the website www.przekazypieniezne.com. The participation in the competition confirms the acceptance of the Terms and Conditions by the Participant and obligates the Participant to observe the described rules. It also confirms that the Participant meets all the conditions to participate in the competition.
The participant confirms that he/she read the Terms & Conditions and accepts them in full. One Money Mail Ltd reserves the right to amend these rules at any time.

§8 Data Protection Act
Sami Swoi is a trading name of One Money Mail Ltd. When you respond to Sami Swoi’s competitions, offers or promotions, we may use your information for
administration, customer services and targeted marketing. In order to fulfil our commitments to you we may disclose your information to a wholly owned
subsidiary company of One Money Mail Ltd, but we will not otherwise provide your personal information to any third parties for the purpose of direct
marketing without your express permission. We may contact you by email or telephone to let you know about any other Sami Swoi services or promotions
which may be of interest to you. You have the right to ask that we do not use your personal data for marketing purposes. If you wish to do this, please email
us at office@1mm.eu. For further information about the protection and use of your personal information, please write to the Data Protection Officer, One
Money Mail Ltd, Exchange Plaza, 58 Uxbridge Road, London W5 2ST.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *