Wygrywaj nagrody z najszybszą aplikacją mobilną Sami Swoi!

Wygrywaj nagrody z najszybszą aplikacją mobilną Sami Swoi!

Już 30 sierpnia 2015 roku wszyscy spotkamy się na Ealing Common London na kolejnej odsłonie Goniec Polish Festival. Jak co roku będzie na Was czekać mnóstwo atrakcji. Od godziny 13 do 19 będziecie mieli okazje do skorzystania w wielu atrakcji jakie dla Was przygotowaliśmy. Miedzy innymi będziecie mogli skosztować polskich wyrobów w Food Village, a na Wasze pociechy czekać będzie specjalnie wydzielona strefa z atrakcjami – Kids Village. Całe wydarzenie  uświetnią koncerty tegorocznych gwiazd. Będziemy się bawić przy muzyce ulubionych, polskich zespołów – grupy Piersi oraz De Mono.

Na festiwalu będziecie mieli okazję odwiedzić stoiska ponad 50 wystawców. Wśród nich znajdziecie również nasze stoisko Sami Swoi Przekazy Pieniężne. Specjalnie dla Was zorganizujemy kilka konkursów. Dzisiaj natomiast skupimy się na tych dotyczących aplikacji mobilnej. Pierwszy konkurs „Zarejestruj się w Genialnej Aplikacji i wygraj voucher o wartości £100” jest przeznaczony dla osób, które jeszcze nie korzystały z naszej mega szybkiej aplikacji. Nowy klient będzie mógł wziąć udział w konkursie poprzez instalację GENIALNEJ aplikacji i pozostawienie swoich danych na kuponie konkursowym. Podczas Festivalu odbędzie się losowanie jednego z nich. W tym konkursie możecie wygrać voucher o wartości 100 funtów.

Jako klient, który już dobrze zna nasze mobilne przelewy i korzysta z najszybszej aplikacji mobilnej, możesz wziąć udział w konkursie „ Wykonaj najszybszy przekaz w aplikacji mobilnej Sami Swoi”. Na pewno będzie to świetna zabawa dla każdego z Was! Konkurs będzie polegał na najszybszym wykonaniu przekazu pieniężnego, nawet na najniższą kwotę jednego funta. Każdy uczestnik konkursu będzie mógł wykorzystać 3 próby. Osoba, która wykona przekaz w najszybszym czasie, wygra iPada Air2.

Tego dnia jedynie za pomocą aplikacji mobilnej będziecie mogli wykonać przekaz standardowy za £0!

Poniżej znajdziecie regulaminy konkursów.
REGULAMIN PROMOCJI “1 z 10 voucherów o wartości £100”

§1 Określenie Organizatora
Organizatorem programu promocyjnego jest One Money Mail Ltd T/As Sami
Swoi z siedzibą w Londynie W5 2ST, Exchange Plaza, 58 Uxbridge Road,
wpisana do rejestru Companies House pod numerem rejestracyjnym 5031907.
Organizator jest podmiotem odpowiedzialnym bezpośrednio za realizację
promocji.
§2 Ogólne postanowienia promocji
Promocja skierowana jest do klientów indywidualnych posiadających pełną
zdolność do czynności prawnych, którzy w Okresie trwania Promocji
zarejestrują się w Aplikacji Mobilnej Sami Swoi i wypełnią kupon konkursowy i
wezmą udział w losowaniu jednego z 10 voucherów, ufundowanych przez One
Money Mail Ltd T/As Sami Swoi. Promocja „1 z 10 voucherów o wartości
£100” obejmuje trzy osobne konkursy:
1. „1 z 10 voucherów o wartości £100” – dla Klientów Sami Swoi
2. „1 z 10 voucherów o wartości £100– dla Klientów Aplikacji
Mobilnej Sami Swoi
3. „1 z 10 voucherów o wartości £100 – dla Klientów Sami Swoi
Premium”
§3 Termin i miejsce Promocji
Czas promocji: 30.08.2015 w godzinach 13: 00-17: 00 i obejmuje działania
określone w §2. Miejsce promocji: Goniec Polish Festival (Ealing Common Park,
Ealing, Uxbridge Road, London W5 3JE)
§4 Uczestnicy Promocji
Uczestnikami promocji mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat.
Promocja jest dostępna dla wszystkich uczestników Goniec Polish Festival. Ten
konkurs nie jest otwarty dla pracowników One Money Mail Ltd i pracowników
1MM Media Ltd oraz członków ich najbliższych rodzin.
§5 Warunki Promocji
Warunkiem skorzystania z promocji podczas Goniec Polish Festival jest
rejestracja w Aplikacji Mobilnej Sami Swoi i wypełnienie kuponu
konkursowego oraz umieszczenie go w oznaczonej urnie przy stoisku Sami
Swoi lub przekazanie go Pracownikom One Money Mail Ltd. Każdy uczestnik
ma prawo do jednej rejestracji oraz wypełnienia jednego kuponu okreslonego
w §2 niniejszego regulaminu. Nagroda musi być odebrana osobiście podczas
trwania Goniec Polish Festival. Losowanie nagród odbędzie się podczas
trwania Goniec Polish Festival o godzinie 17:15. Zwycięzca o wygranej zostanie
powiadomiony telefonicznie podczas trwania Goniec Polish Festival.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane dane kontaktowe
na kuponie.
§6 Reklamacje
Reklamacje dotyczące promocji mogą być zgłaszane telefonicznie, e-mailowo
lub pisemnie na adres siedziby Organizatora, w terminie do dnia 10 września
2015 roku. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla
pocztowego. Reklamacja będzie rozpatrywana według zasad określonych przez
Organizatora w „Complaint Policy”, dostępnej na
www.PrzekazyPieniezne.com.
§7 Postanowienia końcowe
Regulamin w okresie trwania Promocji dostępny jest w Punktach Kasowych
Sami Swoi, na stronie www.przekazypieniezne.com oraz stoisku Sami Swoi
(podczas trwania Goniec Polish Festival). Przystąpienie do Promocji jest
jednoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Promocji, niniejszego Regulaminu
w całości i zobowiązaniem się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim
zasad, jak również z oświadczeniem, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki,
które uprawniają go do udziału w Promocji. Uczestnik oświadcza, iż przed
przystąpieniem do udziału w Promocji zapoznał się z treścią niniejszego
Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń. One Money Mail Ltd zastrzega sobie
prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie.
§8 Ustawa o Ochronie Danych Osobowych
Sami Swoi jest nazwą handlową firmy One Money Mail Ltd. Jeżeli bierzesz udział w konkursach, ofertach i promocjach, możemy używać Twoich danych dla celów administracyjnych, obsługi klienta i marketingu. W celu wypełnienia naszych zobowiązań wobec Ciebie możemy ujawnić Twoje dane podmiotom, które są własnością spółki zależnej One Money Mail Ltd, ale nie będzie w inny sposób dostarczać danych osobowych osobom trzecim dla celów marketingowych bez Twojej wyraźnej zgody. Możemy skontaktować się z Tobą e-mailem lub telefonicznie, aby poinformować o wszelkich innych usługach Sami Swoi lub promocjach, które mogą być skierowane do Ciebie. Masz prawo poprosić, że nie korzystać z danych osobowych w celach marketingowych. Jeśli chcesz to zrobić, proszę napisz do nas na office@1mm.eu . W celu uzyskania dalszych informacji na temat stosowania i ochrony danych osobowych, napisz do urzędnika Ochrony Danych, One Money Mail Ltd, Exchange Plaza, 58 Uxbridge Road, London W5 2ST.

TERMS AND CONDITIONS of the promotion „1 of 10 vouchers at £100 each „

§1 Description of the organizer
The organiser of the promotion program is One Money Mail Ltd T/As Sami Swoi,
based in London W5 2ST, Exchange Plaza, 58 Uxbridge Road, registered in the
Companies House under registration number 5031907. The Organiser is directly
responsible for the implementation of the promotion.
§2 Type of services covered by the promotion
The promotion is aimed at individual clients having full legal capacity, who
during the period of Promotion will register in Mobile Application Sami Swoi
and fill in a promotional coupon and will take part in the draw for one of 10
vouchers at £100 each. Vouchers are funded by One Money Mail Ltd.
Promotion “1 voucher out from 10 vouchers at £100 each” contains three
separate competitions as follow:
1. “1 of 10 vouchers at £100 each” for Sami Swoi customers
2. “1 of 10 vouchers at £100 each” for Mobile Application Sami Swoi
customers
3. “1 of 10 vouchers at £100 each” for Sami Swoi Premium customers
§3 Period and place of the promotion
The Promotion starts at 13:00 on 30 of August 2015 and ends on 30 of August
2015 17:00 and includes activities set out in §2.
§4 Participants of the promotion
The participants of the promotion may be individuals who are at least 18 years
old. This competition is available to all participants of the Goniec Polish Festival
(Ealing Common Park, Ealing, Uxbridge Road, London W5 3JE). This competition
is not open to employees of One Money Mail Ltd and 1MM Media Ltd or
members of their immediate family.
§5 Terms and conditions of the promotion
The condition of the participation in the promotion is registration in Mobile
Application Sami Swoi and filling in a promotional coupon, and place it in a
special box located on the Sami Swoi stand or handed in to employees of One
Money Mail Ltd during the Polish Festival. Each participant is entitled to the one
coupon as described in §2 of the Terms and Conditions. Prize must be collected
in person at the Polish Festival. The prize draw will take place during the Goniec
Polish Festival at 17:15. The winner of one of 1 voucher out from 10 vouchers at
£100 each will be notified by the telephone during the Goniec Polish Festival.
The Organiser is not liable for incorrectly given contact details on the coupon by
the participant.
§6 Complaints
All the complaints with reference to the promotion can be made by phone, via
email or in writing at the Organiser’s address by 10 th September 2015. The
complaint date as postmarked. The complaint will be considered in accordance
with conditions described by the Organiser in “Complaint Policy” available on
www.przekazypieniezne.com
§7 Final provisions
During the period of the promotion, the Terms and Conditions of the promotion
will be displayed in Sami Swoi Branches, as well as on the website
www.przekazypieniezne.com. The participation in the promotion confirms the
acceptance of the Terms and Conditions by the Participant and obligates the
Participant to observe the described rules. It also confirms that the Participant
meets all the conditions to participate in the promotion.
The participant confirms that he/she read the Terms & Conditions and accepts
them in full.
One Money Mail Ltd reserves the right to amend these rules at any time.
§8 Data Protection Act
Sami Swoi is a trading name of One Money Mail Ltd. When you respond to Sami Swoi’s competitions, offers or promotions, we may use your information for administration, customer services and targeted marketing. In order to fulfil our commitments to you we may disclose your information to a wholly owned subsidiary company of One Money Mail Ltd, but we will not otherwise provide your personal information to any third parties for the purpose of direct marketing without your express permission. We may contact you by email or telephone to let you know about any other Sami Swoi services or promotions which may be of interest to you. You have the right to ask that we do not use your personal data for marketing purposes. If you wish to do this, please email us at office@1mm.eu. For further information about the protection and use of your personal information, please write to the Data Protection Officer, One Money Mail Ltd, Exchange Plaza, 58 Uxbridge Road, London W5 2ST.

REGULAMIN PROMOCJI “Najszybszy przekaz w Aplikacji Mobilnej Sami Swoi”

§1 Określenie Organizatora
Organizatorem programu promocyjnego jest One Money Mail Ltd T/As Sami
Swoi  z  siedzibą  w  Londynie  W5  2ST,  Exchange  Plaza,  58  Uxbridge  Road,
wpisana do rejestru Companies House pod numerem rejestracyjnym 5031907.
Organizator  jest  podmiotem  odpowiedzialnym  bezpośrednio  za  realizację
promocji.
§2 Ogólne postanowienia promocji
Promocja  skierowana  jest  do  klientów  indywidualnych  posiadających  pełną
zdolność  do  czynności  prawnych,  którzy  w  Okresie  trwania  Promocji  wyślą
pieniądze  do  Polski  za  pomocą  Aplikacji  Mobilnej  Sami  Swoi.  Osoba,  która
wykona tę czynność najszybciej, wygra iPad, ufundowanego przez One Money
Mail Ltd T/As Sami Swoi.
§3 Termin i miejsce Promocji
Czas  promocji:  30.08.2015    w  godzinach  13:  00-17:  30  i  obejmuje  działania
określone w §2. Miejsce promocji: Goniec Polish Festival (Ealing Common Park,
Ealing, Uxbridge Road, London W5 3JE)
§4 Uczestnicy Promocji
Uczestnikami  promocji  mogą  być  osoby  fizyczne,  które  ukończyły  18  lat.
Promocja jest dostępna dla wszystkich uczestników  Goniec Polish Festival. Ten
konkurs nie jest otwarty dla pracowników One Money Mail Ltd i pracowników
1MM Media Ltd oraz członków ich najbliższych rodzin.
§5 Warunki Promocji
Warunkiem  skorzystania  z  promocji  podczas  Goniec  Polish  Festival  jest
wysłanie  pieniędzy  do  Polski  używając  Aplikacji  Mobilnej  Sami  Swoi  oraz
wypełnienie kuponu konkursowego.  Każdy uczestnik ma prawo do wykonania
maksymalnie  3  przelewów  podczas  trwania  Promocji    określonej    w  §2
niniejszego  regulaminu.  Nagroda  musi  być  odebrana  osobiście  podczas
trwania Goniec Polish Festival. Rozdanie nagrody odbędzie się podczas trwania
Goniec  Polish  Festival.    Zwycięzca  o  wygranej  zostanie  powiadomiony
telefonicznie  podczas  trwania  Goniec  Polish  Festival.  Organizator  nie  ponosi
odpowiedzialności za błędnie podane dane kontaktowe na kuponie.
§6 Reklamacje
Reklamacje dotyczące promocji mogą być zgłaszane telefonicznie, e-mailowo
lub pisemnie na adres siedziby Organizatora, w terminie do dnia 10 września
2015 roku. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla
pocztowego. Reklamacja będzie rozpatrywana według zasad określonych przez
Organizatora  w  „Complaint  Policy”,  dostępnej  na
www.PrzekazyPieniezne.com.
§7 Postanowienia końcowe
Regulamin  w  okresie  trwania  Promocji  dostępny  jest  w  Punktach  Kasowych
Sami  Swoi,  na  stronie  www.przekazypieniezne.com  oraz  stoisku  Sami  Swoi
(podczas  trwania  Goniec  Polish  Festival).  Przystąpienie  do  Promocji  jest
jednoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Promocji, niniejszego Regulaminu
w całości i zobowiązaniem się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim
zasad,  jak  również  z  oświadczeniem,  iż  Uczestnik  spełnia  wszystkie  warunki,
które  uprawniają  go  do  udziału  w  Promocji.  Uczestnik  oświadcza,  iż  przed
przystąpieniem  do  udziału  w  Promocji  zapoznał  się  z  treścią  niniejszego
Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń. One Money Mail Ltd zastrzega sobie
prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie.
§8 Ustawa o Ochronie Danych Osobowych
Sami Swoi jest nazwą handlową firmy One Money Mail Ltd. Jeżeli bierzesz udział w konkursach, ofertach i promocjach, możemy używać Twoich danych dla celów administracyjnych, obsługi klienta i marketingu. W celu wypełnienia naszych zobowiązań wobec Ciebie możemy ujawnić Twoje dane podmiotom, które są własnością spółki zależnej One Money Mail Ltd, ale nie będzie w inny sposób dostarczać danych osobowych osobom trzecim dla celów marketingowych bez Twojej wyraźnej zgody. Możemy skontaktować się z Tobą e-mailem lub telefonicznie, aby poinformować o wszelkich innych usługach Sami Swoi lub promocjach, które mogą być skierowane do Ciebie. Masz prawo poprosić, że nie korzystać z danych osobowych w celach marketingowych. Jeśli chcesz to zrobić, proszę napisz do nas na office@1mm.eu . W celu uzyskania dalszych informacji na temat stosowania i ochrony danych osobowych, napisz do urzędnika Ochrony Danych, One Money Mail Ltd, Exchange Plaza, 58 Uxbridge Road, London W5 2ST.

TERMS AND CONDITIONS of the promotion „The fastest transfer with Mobile

Application Sami Swoi”
§1 Description of the organizer
The organiser of the promotion program is One Money Mail Ltd T/As Sami Swoi,
based in London W5 2ST, Exchange Plaza, 58 Uxbridge Road, registered in the
Companies House under registration number 5031907. The Organiser is directly
responsible for the implementation of the promotion.
§2 Type of services covered by the promotion
The  promotion  is  aimed  at  individual  clients  having  full  legal  capacity,  who
during  the  period  of  Promotion  will  send  money  to  Poland  using  the  Mobile
Application Sami Swoi. Person who sends transfer in quickest time will win an
iPad funded by One Money Mail Ltd.
§3 Period and place of the promotion
The Promotion starts at 13:00 on 30 of August 2015 and ends on 30 of August
2015 17:30 and includes activities set out in §2.
§4 Participants of the promotion
The participants of the promotion may be individuals who are at least 18 years
old. This competition is available to all participants of the Goniec Polish Festival
(Ealing Common Park, Ealing, Uxbridge Road, London W5 3JE). This competition
is  not  open  to  employees  of  One  Money  Mail  Ltd  and  1MM  Media  Ltd  or
members of their immediate family.
§5 Terms and conditions of the promotion
The  condition  of  the  participation  in  the  promotion  is  making  a  transfer  to
Poland  using  the  Mobile  Application  Sami  Swoi  and  filling  in  a  promotional
coupon during the Polish Festival. Each participant is entitled to the maximum
of three transfers as described in §2 of the Terms and Conditions. Prize must be
collected  in  person  at  the  Polish  Festival.  The  winner  will  be  notified  by  the
telephone  during  the  Goniec  Polish  Festival.  The  Organiser  is  not  liable  for
incorrectly given contact details on the coupon by the participant.
§6 Complaints
All the complaints with reference to the promotion can be made by phone, via
email  or  in  writing  at  the  Organiser’s  address  by  10 th   September  2015.  The
complaint date as postmarked. The complaint will be considered in accordance
with conditions described by the Organiser in “Complaint Policy” available on
www.przekazypieniezne.com
§7 Final provisions
During the period of the promotion, the Terms and Conditions of the promotion
will  be  displayed  in  Sami  Swoi  Branches,  as  well  as  on  the  website
www.przekazypieniezne.com. The participation in the promotion confirms the
acceptance of  the Terms and Conditions by the Participant and obligates the
Participant to observe the described rules. It also confirms that the Participant
meets all the conditions to participate in the promotion.
The participant confirms that he/she read the Terms & Conditions and accepts
them in full.
One Money Mail Ltd reserves the right to amend these rules at any time.
 §8 Data Protection Act
Sami Swoi is a trading name of One Money Mail Ltd. When you respond to Sami Swoi’s competitions, offers or promotions, we may use your information for administration, customer services and targeted marketing. In order to fulfil our commitments to you we may disclose your information to a wholly owned subsidiary company of One Money Mail Ltd, but we will not otherwise provide your personal information to any third parties for the purpose of direct marketing without your express permission. We may contact you by email or telephone to let you know about any other Sami Swoi services or promotions which may be of interest to you. You have the right to ask that we do not use your personal data for marketing purposes. If you wish to do this, please email us at office@1mm.eu. For further information about the protection and use of your personal information, please write to the Data Protection Officer, One Money Mail Ltd, Exchange Plaza, 58 Uxbridge Road, London W5 2ST.

There are 1 comments for this article
  1. Nikola87 at 12:36

    W zeszłym roku byłam na festivalu i było super. Polskie jedzenie, praktycznie sami polacy dookoła. Można było poczuć się jak w domu 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *