Wygraj 1 z 10 voucherów o wartości £100 podczas Goniec Polish Festival

Wygraj 1 z 10 voucherów o wartości £100 podczas Goniec Polish Festival

Kolejny rok za nami… kolejny festiwal przed nami!

By tradycji stało się zadość, chcemy Was zaprosić na szóstą odsłonę Goniec Polish Festival. Impreza polonijna odbędzie się w zachodniej części Londynu, tym razem przy Ealing Common Park. Jesteśmy związani z festiwalem już od sześciu lat i co roku jesteśmy patronem tego wydarzenia.

Goniec Polish Festival to największa impreza dla Polonii w UK. Każdego roku przybywa coraz więcej odwiedzających, którzy nadciągają całymi rodzinami do Ealingu.
Festiwal odbędzie się w ostatnią niedzielę sierpnia tj. 30.08.2015 w godzinach od 13: 00 od 19: 00.

Jak zapowiada organizator Goniec Polski, nie zabraknie tam gwiazd polskiej sceny muzycznej. Specjalnie dla Was na Festivalu zagrają członkowie zespołów Piersi oraz De-Mono.

Dla najmłodszych również jest przewidzianych mnóstwo atrakcji! Miasteczko z karuzelą, zjeżdżalnie , zabawy z klaunami, pokaz baniek mydlanych i wiele wiele innych atrakcji – tego nasi milusińscy nie mogą przegapić!

Podczas Festivalu będziecie mieli możliwość wzięcia udziału w różnorodnych konkursach, czy też skorzystać z degustacji polskich produktów.
Nasze stoisko Sami Swoi Przekazy Pieniężne zapewni Wam mnóstwo atrakcji z nagrodami. Będziemy tam na Was czekać!
REGULAMIN PROMOCJI “1 z 10 voucherów o wartości £100”

§1 Określenie Organizatora
Organizatorem programu promocyjnego jest One Money Mail Ltd T/As Sami
Swoi  z  siedzibą  w  Londynie  W5  2ST,  Exchange  Plaza,  58  Uxbridge  Road,
wpisana do rejestru Companies House pod numerem rejestracyjnym 5031907.
Organizator  jest  podmiotem  odpowiedzialnym  bezpośrednio  za  realizację
promocji.
§2 Ogólne postanowienia promocji
Promocja  skierowana  jest  do  klientów  indywidualnych  posiadających  pełną
zdolność do czynności prawnych, którzy w Okresie trwania Promocji wypełnią
kupon  konkursowy  i  wezmą  udział  w  losowaniu  jednego  z  8  voucherow,
ufundowanych przez One Money Mail Ltd T/As Sami Swoi. Promocja „1 z 10
voucherów o wartości £100” obejmuje trzy osobne konkursy:
1.  „1 z 10 voucherów o wartości £100” – dla Klientów Sami Swoi
2.  „1  z  10  voucherów  o  wartości  £100–  dla  Klientów  Aplikacji
Mobilnej Sami Swoi
3.  „1  z  10  voucherów  o  wartości  £100  –  dla  Klientów  Sami  Swoi
Premium”
§3 Termin i miejsce Promocji
Czas  promocji:  30.08.2015    w  godzinach  13:  00-17:  00  i  obejmuje  działania
określone w §2. Miejsce promocji: Goniec Polish Festival (Ealing Common Park,
Ealing, Uxbridge Road, London W5 3JE)

§4 Uczestnicy Promocji
Uczestnikami  promocji  mogą  być  osoby  fizyczne,  które  ukończyły  18  lat.
Promocja jest dostępna dla wszystkich uczestników  Goniec Polish Festival. Ten
konkurs nie jest otwarty dla pracowników One Money Mail Ltd i pracowników
1MM Media Ltd oraz członków ich najbliższych rodzin.

§5 Warunki Promocji
Warunkiem  skorzystania  z  promocji  podczas  Goniec  Polish  Festival  jest
wypełnienie kuponu konkursowego oraz umieszczenie go w oznaczonej urnie
przy stoisku Sami Swoi lub przekazanie go Pracownikom One Money Mail Ltd.
Każdy uczestnik ma prawo do wypełnienia jednego kuponu okreslonego w §2
niniejszego  regulaminu.  Nagroda  musi  być  odebrana  osobiście  podczas
trwania Goniec Polish Festival. Losowania nagród odbędą się podczas trwania
Goniec  Polish  Festival  o  następujących  godzinach:  15:00,  17:15.  Zwycięzca  o
wygranej zostanie powiadomiony telefonicznie podczas trwania Goniec Polish
Festival.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  błędnie  podane  dane
kontaktowe na kuponie.

§6 Reklamacje
Reklamacje dotyczące promocji mogą być zgłaszane telefonicznie, e-mailowo
lub pisemnie na adres siedziby Organizatora, w terminie do dnia 10 września
2015 roku. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla
pocztowego. Reklamacja będzie rozpatrywana według zasad określonych przez
Organizatora  w  „Complaint  Policy”,  dostępnej  na
www.PrzekazyPieniezne.com.

§7 Postanowienia końcowe
Regulamin  w  okresie  trwania  Promocji  dostępny  jest  w  Punktach  Kasowych
Sami  Swoi,  na  stronie  www.przekazypieniezne.com  oraz  stoisku  Sami  Swoi
(podczas  trwania  Goniec  Polish  Festival).  Przystąpienie  do  Promocji  jest
jednoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Promocji, niniejszego Regulaminu
w całości i zobowiązaniem się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim
zasad,  jak  również  z  oświadczeniem,  iż  Uczestnik  spełnia  wszystkie  warunki,
które  uprawniają  go  do  udziału  w  Promocji.  Uczestnik  oświadcza,  iż  przed
przystąpieniem  do  udziału  w  Promocji  zapoznał  się  z  treścią  niniejszego
Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń. One Money Mail Ltd zastrzega sobie
prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie.

§8 Ustawa o Ochronie Danych Osobowych
Sami Swoi jest nazwą handlową firmy One Money Mail Ltd. Jeżeli bierzesz udział w konkursach, ofertach i promocjach, możemy używać Twoich danych dla celów administracyjnych, obsługi klienta i marketingu. W celu wypełnienia naszych zobowiązań wobec Ciebie możemy ujawnić Twoje dane podmiotom, które są własnością spółki zależnej One Money Mail Ltd, ale nie będzie w inny sposób dostarczać danych osobowych osobom trzecim dla celów marketingowych bez Twojej wyraźnej zgody. Możemy skontaktować się z Tobą e-mailem lub telefonicznie, aby poinformować o wszelkich innych usługach Sami Swoi lub promocjach, które mogą być skierowane do Ciebie. Masz prawo poprosić, że nie korzystać z danych osobowych w celach marketingowych. Jeśli chcesz to zrobić, proszę napisz do nas na office@1mm.eu . W celu uzyskania dalszych informacji na temat stosowania i ochrony danych osobowych, napisz do urzędnika Ochrony Danych, One Money Mail Ltd, Exchange Plaza, 58 Uxbridge Road, London W5 2ST.

TERMS AND CONDITIONS of the promotion „1 of 10 vouchers at £100 each „

§1 Description of the organizer
The organiser of the promotion program is One Money Mail Ltd T/As Sami Swoi,
based in London W5 2ST, Exchange Plaza, 58 Uxbridge Road, registered in the
Companies House under registration number 5031907. The Organiser is directly
responsible for the implementation of the promotion.

§2 Type of services covered by the promotion
The  promotion  is  aimed  at  individual  clients  having  full  legal  capacity,  who
during the period of Promotion will fill in a promotional coupon and will take
part in the draw for one of 10 vouchers at £100 each. Vouchers are funded by
One  Money  Mail  Ltd.  Promotion  “1  voucher  out  from  10  vouchers  at  £100
each” contains three separate competitions as follow:
1.  “1 of 10 vouchers at £100 each” for Sami Swoi customers
2.  “1 of 10 vouchers at £100 each” for Mobile Application  Sami Swoi
customers
3.  “1 of 10 vouchers at £100 each” for Sami Swoi Premium customers

 §3 Period and place of the promotion
The Promotion starts at 13:00 on 30 of August 2015 and ends on 30 of August
2015 17:00 and includes activities set out in §2.

§4 Participants of the promotion
The participants of the promotion may be individuals who are at least 18 years
old. This competition is available to all participants of the Goniec Polish Festival
(Ealing Common Park, Ealing, Uxbridge Road, London W5 3JE). This competition
is  not  open  to  employees  of  One  Money  Mail  Ltd  and  1MM  Media  Ltd  or
members of their immediate family.

§5 Terms and conditions of the promotion
The condition of the participation in the promotion is filling in a promotional
coupon and place it in a special box located on the Sami Swoi stand or handed
in  to  employees  of  One  Money  Mail  Ltd  during  the  Polish  Festival.  Each
participant is entitled to the one coupon as described in §2 of the Terms and
Conditions. Prize must be collected in person at the Polish Festival. The prize
draw will  take place during  the Goniec Polish Festival at the following times:
15:00,  17:15. The  winner  of  one  of  1  voucher  out  from  10  vouchers  at  £100
each  will  be  notified  by  the  telephone  during  the  Goniec  Polish  Festival.  The
Organiser is not liable for incorrectly given contact details on the coupon by the
participant.

§6 Complaints
All the complaints with reference to the promotion can be made by phone, via
email  or  in  writing  at  the  Organiser’s  address  by  10 th   September  2015.  The
complaint date as postmarked. The complaint will be considered in accordance
with conditions described by the Organiser in “Complaint Policy” available on
www.przekazypieniezne.com

§7 Final provisions
During the period of the promotion, the Terms and Conditions of the promotion
will  be  displayed  in  Sami  Swoi  Branches,  as  well  as  on  the  website
www.przekazypieniezne.com. The participation in the promotion confirms the
acceptance of  the Terms and Conditions by the Participant and obligates the
Participant to observe the described rules. It also confirms that the Participant
meets all the conditions to participate in the promotion.
The participant confirms that he/she read the Terms & Conditions and accepts
them in full.
One Money Mail Ltd reserves the right to amend these rules at any time.

§8 Data Protection Act
Sami Swoi is a trading name of One Money Mail Ltd. When you respond to Sami Swoi’s competitions, offers or promotions, we may use your information for administration, customer services and targeted marketing. In order to fulfil our commitments to you we may disclose your information to a wholly owned subsidiary company of One Money Mail Ltd, but we will not otherwise provide your personal information to any third parties for the purpose of direct marketing without your express permission. We may contact you by email or telephone to let you know about any other Sami Swoi services or promotions which may be of interest to you. You have the right to ask that we do not use your personal data for marketing purposes. If you wish to do this, please email us at office@1mm.eu. For further information about the protection and use of your personal information, please write to the Data Protection Officer, One Money Mail Ltd, Exchange Plaza, 58 Uxbridge Road, London W5 2ST.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *