Przelew do Polski za darmo z okazji Dnia Ojca

Przelew do Polski za darmo z okazji Dnia Ojca

Już w najbliższy poniedziałek święto wszystkich Ojców. Dla wszystkich klientów przygotowaliśmy promocję w dniu 23 czerwca.Promocyjny, darmowy przelew standard do Polski na konto złotówkowe w Sami Swoi PrzekazyPieniezne.com.

Darmowe Przelewy do Polski Jak wysłąć pieniądze do Polski za darmo? To bardzo proste. Wystarczy, że wykonując transfer w placówkach i  oddziałach Sami Swoi, telefonicznie oraz na stronie https://www.PrzekazyPieniezne.com podasz hasło promocyjne „TATA”. Przy transferach online hasło  należy wpisać w polu „kod promocyjny”.

Promocja trwa od godziny 21:00 22 czerwca do godziny 21:00 23 czerwca czasu UK.

darmowy przekaz do Polski

W tym wyjątkowym dniu składamy najlepsze życzenia wszystkim Tatom!

 

Przekazy Pieniezne do Polski z UKREGULAMIN PROMOCJI “Darmowy przelew w Dniu Ojca”
Określenie Organizatora
1. Organizatorem programu promocyjnego jest One Money Mail Ltd T/As Sami Swoi z siedzibą w Londynie W5 2ST, Exchange Plaza, 58 Uxbridge Road, wpisana do rejestru Companies House pod numerem refestracyjnym 5031907.
2. Organizator jest podmiotem odpowiedzialnym bezpośrednio za realizację promocji.

Rodzaj usług objętych Promocją
Promocja skierowana jest do klientów indywidualnych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, którzy w Okresie trwania Promocji wykonają bankowy transfer do Polski w trybie standardowym we wszystkich Punkatch Kasowych Sami Swoi, Oddziałach Agencyjnych Sami Swoi oraz na stronie www.PrzekazyPieniezne.com. Zasady transferu określone są przez Organizatora na www.PrzekazyPieniezne.com.
Termin i miejsce Promocji
Czas promocji: godz. 21:00 22.06.2014 – godz. 21:00 23.06.2014 czasu UK i obejmuje wykonane przelewy we wszystkich Punktach Kasowych/Oddziałach Sami Swoi, na stronie www.PrzekazyPieniezne.com oraz pod numerami telefonów: 02070 992 441, 08458 682 201.
Uczestnicy Promocji
Uczestnikami promocji mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat. Promocja jest dostępna dla wszystkich klientów Sami Swoi oraz dla klientów zarejestrowanych w Okresie trwania Promocji.
Warunki Promocji
1. Warunkiem skorzystania z promocji we wszystkich Punktach Kasowych oraz Oddziałach Agencyjnych Sami Swoi jest wykonanie transferu bankowego określonego w § 2 niniejszego Regulaminu, z podaniem hasła „Tata”.
2.Warunkiem skorzystania z promocji na https://www.przekazypieniezne.com jest wykonanie transferu bankowego określonego w § 2 niniejszego Regulaminu, z wprowadzeniem hasła „Tata” w polu „kod promocyjny”.
3. Każdemu uczestnikowi Promocji przysługuje jeden darmowy transfer określony w § 2 niniejszego regulamiu.

Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące promocji mogą być zgłaszane telefonicznie, e-mailowo lub pisemnie na adres siedziby Organizatora, w terminie do dnia 30 czerwca 2014 roku, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
2. Reklamacja będzie rozpatrywana według zasad określonych przez Organizatora w „Complaint Policy”, dostępnej na https://www.przekazypieniezne.com.
Postanowienia końcowe
1. Regulamin w okresie trwania Promocji zostaje wywieszony w Punktach Kasowych/Oddziałąch Agencyjnych Sami Swoi, a także na stronie www.PrzekazyPieniezne.com.
2. Przystąpienie do Promocji jest jednoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Promocji, niniejszego Regulaminu w całości i zobowiązaniem się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również z oświadczeniem, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji.
3. Uczestnik oświadcza, iż przed przystąpieniem do udziału w Promocji zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
TERMS & CONDITIONS of the promotion “Free Transfers for Father’s Day”

Description of the organizer
1. The organiser of the promotion program is One Money Mail Ltd T/As Sami Swoi, based in London W5 2ST, Exchange Plaza, 58 Uxbridge Road, registered in the Companies House under registration number 5031907
2. The Organiser is directly responsible for the implementation of the promotion.

Type of services covered by the promotion
The promotion is aimed at individual clients having full legal capacity, who during the period of the promotion will make a standard bank transfer to Poland in all Sami Swoi centres, branches, agencies as well as through the website www.przekazypieniezne.com. Terms and Conditions are described by the Organizer on their website https://www.przekazypieniezne.com.

Period and place of the promotion
The promotion starts at 21:00 on 22.06.2014 and ends at 21:00 on 23.06.2014. It covers all the transfers made in all Sami Swoi Centres / Branches, Agencies or on the website https://www.przekazypieniezne.com.com as well as on the following phone numbers: 02070992441, 08458 682 201.

Participants of the promotion
The participants of the promotion can be all the individuals over the age of 18. The Promotion is available to all the existing clients of Sami Swoi, as well as the clients who will be registered during the period of the promotion.

Terms and conditions of the promotion
The condition of the participation in the promotion in all Sami Swoi Centres and Agencies is to make a bank transfer as described in §2 of the Terms & Conditions with the password “Tata”
The condition of the participation in the promotion on the website https://www.przekazypieniezne.com is to make a bank transfer as described in §2 of the Terms & Conditions with the password “Tata” which should be entered in the “promotion code” field.
Each participant is entitled to one free transfer as described in §2 of the Terms and Conditions.

Complaints
All the complaints with reference to the promotion can be made by phone, via email or in writing at the Organiser’s address by 30 June 2014, however not later than 7 days from the date the incident causing the complaint had occurred. The complaint date as postmarked.
The complaint will be considered in accordance with conditions described by the Organizer in “Complaint Policy” available on https://www.przekazypieniezne.com

Final provisions
During the period of the promotion, the Terms and Conditions of the promotion will be displayed in Sami Swoi Centres, as well as on the website https://www.przekazypieniezne.com. The participation in the promotion confirms the acceptance of the Terms and Conditions by the Participant and obligates the Participant to observe the described rules. It also confirms that the Participant meets all the conditions to participate in the promotion.
The participant confirms that he/she read the Terms & Conditions and accepts them in full.

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *